วศ.มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์

          วันที่ 7 กันยายน 2564 นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา เรื่อง “การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับงานนวัตกรรม” ยกระดับความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการจัดการเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ซึ่งได้รับเกียรติ จาก ผศ.ดร.รัตนวรรณ (วิบูลย์สวัสดิ์) เกียรติโกมล ผู้จัดการกลุ่มงานทรัพย์สินทางปัญญาและตัวแทนสิทธิบัตร สถาบันนวัตกรรม ปตท. และดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากร โดยมีบุคลากร วศ. เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ตามนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ณ ห้องประชุม สล. ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้วลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

           ทั้งนี้ วศ. มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา (IP) เริ่มตั้งแต่คำจำกัดความต่างๆ ตลอดจนแนวทางการจัดการสิ่งที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งให้ความสำคัญในการจัดตั้งหน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (IP Unit) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยพัฒนา ในการออกระเบียบ กฏเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม และสอดรับกับร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยสามารถเป็นเจ้าของผลงานวิจัยที่ได้รับทุนจากหน่วยงานของรัฐได้ เพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น และจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ตามวิสัยทัศน์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการในการเป็นองค์กรนำในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจ และรองรับการเป็นองค์การมหาชนในอนาคต

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: