ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เดินหน้าแถลงผลงานพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดสระแก้วในตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ผ่านการขับเคลื่อนโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ” …VRU U2T

  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันที่มุ่งมั่น และมีนโยบายในการ ทำงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจัง โดยในปีที่ผ่านมานี้ ได้มีการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ: U2T)  ให้ตรงตามเป้าหมายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยเริ่มลง พื้นที่ดำเนินกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบทั้งหมดทุกพื้นที่กว่า 48 ตำบล ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี 16 ตำบล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 18 ตำบล และจังหวัดสระแก้ว 14 ตำบล การจัดงานในวันนี้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) จังหวัด สระแก้วจำนวน 14 ตำบล และยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน 5 ตำบล โดย ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานในพิธี และคณะผู้บริหารส่วนราชการ จังหวัดสระแก้ว

ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัม

หลังจากนั้นประธานในพิธีและคณะผู้บริหารส่วนราชการเดินเยี่ยมชมผลการดำเนินงาน รายตำบลจังหวัดสระแก้ว จำนวน 19 ตำบล แต่ละจุดการนำเสนอจะมีอาจารย์ซึ่งเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ โครงการตำบลนั้น ๆ ร่วมกับผู้ถูกจ้างงานซึ่งอยู่ในโครงการการจ้างงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID19 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม คอยให้ข้อมูล และนำเสนอผลงานที่น่าสนใจ ที่ทางมหาวิทยาลัยได้เข้าไปพัฒนาในตลอด 1 ปีที่ผ่านมา เกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ และชุมชนได้รับการพัฒนา ไปในทางที่ดีขึ้น 

นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับฟังการถ่ายทอดความสำเร็จ กับหนึ่งความภาคภูมิใจของชาว VRU U2T ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในการแข่งขัน Hackaton 2021 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และรับฟังการเสวนาถอด บทเรียนการทำงาน ของผู้ถูกจ้างงานโครงการฯ ซึ่งการจัดแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ เป็นสัญญาณ ที่ดีที่ทางจังหวัดสระแก้ว และหน่วยงานส่วนราชการทุกแขนง ได้รับรู้ผลการดำเนินงาน และจะได้บูรณาการ ภาคีเครือข่ายร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนต่อไปในอนาคต เพื่อให้ประชาชนในชุมชน ได้รับผลประโยชน์และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

ด้าน ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เผยถึงโครงการนี้ว่ามหาวิทยาลัยเริ่มโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ: U2Tมาต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 3 ปี แต่สำหรับจ.สระแก้วเพิ่งเริ่มโครงการมาได้1ปี เป็นการทำงานร่วมกันของมหาวิทยาลัยและบัณฑิตจ้างงานรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น

เป้าหมายเพื่อยกระดับประชาชนในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะชุมชนมีประสบการณ์ ส่วนมหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้และนวัตกรรมจึงนำมาผสมผสานกันอย่างลงตัวเป็นรูปแบบการทำงานเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยมหาวิทยาลัยนำโครงการนี้ไปใช้กับ14ตำบล ในจ.สระแก้ว ส่งผลให้เพิ่มรายได้กับคนในชุมชน18%และลดรายจ่ายได้10%

สำหรับในปีหน้ามหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะขยายโครงการนี้ให้เข้าถึงประชาชนในจ.สระแก้วมากขึ้น ตั้งเป้าไว้ราว 30 ตำบล โดยจะมุ่งพัฒนาศักยภาพชุมชนใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านอาชีพ ท่องเที่ยว ดูแลผู้สูงอายุ และสิ่งแวดล้อม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: