“Vyvo Watch 2 ช่วยผมดูแลสุขภาพหัวใจ ได้ทันเวลา” – นาวาอากาศโท (น.ท.) เฉลิม ม่วงไม้

         &อ่านเพิ่มเติม ““Vyvo Watch 2 ช่วยผมดูแลสุขภาพหัวใจ ได้ทันเวลา” – นาวาอากาศโท (น.ท.) เฉลิม ม่วงไม้”