อ.ส.ค.จับรางวัลใหญ่  

นายสุชาติ    จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อ่านเพิ่มเติม “อ.ส.ค.จับรางวัลใหญ่  “