กรมอนามัย โดยสำนักทันตสาธารณสุข จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการโรงเรียนเด็กไทยฟันดี

              เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ผ่านระบบ video conference นำโดย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย,  ดร.นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย และ ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเกียรติในงานประชุมครั้งนี้ 

              โดยการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จการเสริมสร้างสมรรถนะของนักเรียนทั้งในด้านการศึกษาและด้านสุขภาพช่องปาก และขับเคลื่อนกิจกรรมในปีการศึกษา 2566 ผ่านโครงการโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดีรุ่น 3 ในโรงเรียนประถมศึกษาให้ครอบคลุมในทุกเขตพื้นที่การศึกษา อีกทั้ง มีกิจกรรมพิเศษ การประกวด LIKE Talk Award (เรื่องเล่าเร้าพลัง) สำหรับโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่น 2  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียน ได้มีส่วนร่วมในการส่งต่อเรื่องราว ข้อมูล ความรู้ที่ได้จากโครงการ โดยมีการคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนที่เข้ารอบ 5 โรงเรียน จากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั่วประเทศ เพื่อมาประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในวันนี้ 

              ในส่วนของเนื้อหาการประชุมได้มีการรายงาน ผลการเฝ้าระวังทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงกลุ่มเด็กวัยเรียน ปี 2565 โดยสำนักทันตสาธารณสุข พบว่าเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากโรคฟันผุ ร้อยละ 64.7 มีสภาวะเหงือกอักเสบ ร้อยละ 20.5 ซึ่งสาเหตุสำคัญเกิดจากการมีพฤติกรรมดูแลสุขภาพช่องปากที่ไม่เหมาะสม และมีพฤติกรรมบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อฟันผุ                  

              นโยบายการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข กำกับติดตามการขับเคลื่อนนโยบายในโรงเรียนประถมศึกษา ผ่านประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปี  2563 เรื่อง มาตรการและแนวทางการสร้างเสริมความรอบรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพช่องปากและการเลือกรับบริการทันตกรรม และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งเสริมสุขภาพของสถานศึกษา พ.ศ.2564 เชื่อมโยงกับการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 เก่ง ดี มีทักษะ แข็งแรง  ซึ่งจากการวิเคราะห์ปัญหาพบว่าการเรียนการสอนแบบเดิม มีข้อจำกัดในการฝึกทักษะในการคิด และไม่นำไปสู่การเกิดสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านสุขภาพช่องปากได้ กรมอนามัย โดยสำนักทันตสาธารณสุข ร่วมกับ กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จึงพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในการพัฒนาสมรรถนะการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน ผ่านกิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีและโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี เชื่อมโยงการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนให้เอื้อต่อการมีสุขภาพช่องปากที่ดีไปกับระบบการศึกษาในโรงเรียนที่มีคุณภาพ โดยความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน รวมทั้งทันตบุคลากรในพื้นที่ อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนเข้าสู่ระบบบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากตามสิทธิประโยชน์และความจำเป็น   

              สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของโครงการโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดีรุ่น 3 และกิจกรรมอื่น ๆ ของสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ได้ที่ Facebook สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: