สมาคมเพื่อการศึกษาทางไกล เดินหน้าจัดประชุมที่ สปป.ลาว “ผศ.ดร.สันติ พิมพ์ใจใส”ตั้งมั่นช่วยเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษา

               สมาคมเพื่อการศึกษาทางไกล ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อม ดูแลนักศึกษาของสมาคมเพื่อการศึกษาทางไกล ภาคเรียนที่ 1/2566 ณ สปป.ลาว โดยมี ผศ.ดร.สันติ  พิมพ์ใจใส กรรมการบริหารเเละผู้ตรวจการ ปฏิบัติงานแทนนายกสมาคมเพื่อการศึกษาทางไกลประธานประชุมในครั้งนี้

               ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการทางสมาคมเพื่อการศึกษาทางไกล ได้ยึดมั่นเพื่อช่วยเหลือเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษากลางคัน ให้กลับเข้าสู่ระบบตามวัตถุประสงค์ของสมาคมเพื่อการศึกษาทางไกล

               ผศ.ดร.สันติ พิมพ์ใจใส กล่าวว่า การวางแผนแม่บทการจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษาทางไกลแต่ละจังหวัดเพื่อช่วยเหลือเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษากลางครัน ให้เขาถึงระบบการศึกษาทางไกล ให้มากที่สุด ซึ่งในปีที่ผ่านมา ยังมีเด็กหลุดระบบอีกประมาน 238,000 คนตามที่กระทรวงศึกษาธิการสำรวจเด็กตกหล่น และยังมีคนไทยที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกมากถึง 38 ล้านคน ดังนั้นจึงต้องหาแนวทางผลักดันช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ให้เข้าถึงระบบการศึกษาโดยเร็วที่สุด

               ในช่วงตอนท้ายของการประชุม ผศ.ดร สันติ พิมพ์ใจใส ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ประชากรไทย 69 ล้านคนมีคนจบปริญญาตรี 6 ล้านคน คิดเป็น  8.8% / จบปริญญาโท 1.2 ล้านคน คิดเป็น 1.7% / จบปริญญาเอก แปดหมื่นคน คิดเป็น 0.11 % และสายวิทยาศาสตร์ ก็ยิ่งมีผู้จบการศึกษาน้อยกว่านี้อีก และคนที่จบปริญญาตรี ก็ยังเป็นคนส่วนน้อย ส่วนคนที่จบการศึกษาที่มีคุณภาพ ก็ยังมีน้อยกว่าตัวเลขที่แสดง ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ยังยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษาถึง 91.2% ไม่มีวุฒิปริญญาตรี ดังนั้นเมื่อเรามีโอกาสมากกว่าคนอื่นก็ควรทำประโยชน์ เผื่อแผ่แก่ส่วนรวม มองผลประโยชน์ในแง่ collective มากกว่า และให้ผู้บริหารสมาคมเพื่อการศึกษาทางไกลช่วยกันผลักดันช่วยผู้ขาดโอกาสเหล่านี้

               ทั้งนี้ในกิจกรรมครั้งต่อไป ผศ.ดร. สันติ  พิมพ์ใจใส จะได้ร่วมลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาทางไกล(mou) กับทาง ดร.พัชรินทร์  พูลสวัสดิ์  อุปนายกสมาคมศรัทธาธรรมาภิบาล จังหวัดชลบุรี และประธานโครงการพัฒนาการศึกษาระบบเครือข่ายพื้นที่ 5  เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็กหลุดระบบในจังหวัดพื้นที่ต่างๆต่อไป 

               สำหรับผู้เข้าประชุมจากตัวแทนหลายฝ่าย ที่ผ่านมานั้น ประกอบด้วยหลายภาคส่วน ดังนี้ คือ

               นางสาวรวิภา กรองแก้ว กรรมการบริหารและเลขาธิการองค์การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(ภาคพลเมือง) และเลขาธิการสมาคมส่งเสริมวิชาชีพผู้สื่อข่าว เพื่อพิทักษ์สิทธิมนุษยชน /

นายทินกร เงินอ่อน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม /

ดร.ณัฐชพงศทัต หงส์สุวพัชร ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนพัลลัส อธีน่า นครปฐม /

นายชาญณรงค์  แจ่มจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม /

นางณิญาภัทร  กุหลาบแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์การเรียนพัลลัส อธีน่า นครปฐม /

นายธีทัต  เจริญพร รองเลขาสมาพันการศึกษาทางเลือกแห่งประเทศไทย /

นางสิตาภัค  หงษาวดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม /

น.ต.หญิง จารุวรรณ จิรชวาลวิสุทธิ์ ประจำแผนกวิเคราะห์โครงการ กองโครงการ สำนักบริหารทรัพยากร สำนักงานปลัดบัญชีทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย /

นายอานนท์  เวียงจันทร์  ประธานเขตจังหวัดนครปฐม 1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการ สาขาถนนทรงพล /

ดร.ภวิษย์กันฐพร มงคลชาติ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองบางกร่าง

และตัวแทนจากหลายๆฝ่าย รวมทั้งขอขอบคุณ พัศญา  เพชรพรรณ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์แนะแนว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: