กตป. จัดประชุมติดตามและประเมินผลโครงการจ้างที่ปรึกษา เพื่อติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช.

            กตป. โดย ผศ. ดร. สุทิศา รัตนวิชา กรรมการติดตามประเมินผลการปฎิบัติงาน กสทช. (กตป.) ด้านกิจการโทรคมนาคม ประธานในพิธี จัดการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อติดตามและประเมินผล โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญ ในด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566  ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ 

            ผศ. ดร. สุทิศา รัตนวิชา กรรมการติดตามประเมินผลการปฎิบัติงาน กสทช. (กตป.) ด้านกิจการโทรคมนาคม ประธานในพิธี กล่าวว่า

              “การดำเนินการเพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของ กสทช. นั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน มีแนวทางดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช. เป็นรายด้าน มุ่งเน้นดำเนินการเชิงรุก เพื่อให้ได้ผลการศึกษาติดตามประเมินที่ทันต่อสถานการณ์ นำมาใช้ประโยชน์ทางวิชาการ สามารถนำข้อเสนอแนะไปสู่การปรับปรุงพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยในปี 2565 กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม มีประเด็นที่สำคัญในด้านกิจการโทรคมนาคมที่ต้องการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 3 เรื่องดังต่อไปนี้ 

1. การกำกับดูแลการรวมธุรกิจของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม   

2. การเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 3500 MHz เพื่อนำมาประมูลและการเยียวยา 

3. การจัดระเบียบสายสื่อสารลงดินตามนโยบาย กสทช. ปี 2565 

              อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การติดตามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้น นอกจากการกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความเป็นธรรมและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วนั้น ผศ. ดร. สุทิศา รัตนวิชา กรรมการติดตามประเมินผลการปฎิบัติงาน กสทช. (กตป.) ด้านกิจการโทรคมนาคม ยังได้รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน อีกทั้งยังมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. เพื่อให้เกิดการปรับปรุง พัฒนา การดำเนินงาน ให้ครอบคลุมความต้องการของทุกภาคส่วนตามความเหมาะสมและเป็นธรรม ทั้งนี้ยังสนับสนุนวางแผนและดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชน” 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: