“สมาคมเพื่อการศึกษาทางไกล” จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU).. ร่วมกับ องค์การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ภาคพลเมือง)

               เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ณ จังหวัดจันทบุรี สมาคมเพื่อการศึกษาทางไกลจับมือร่วมกับองค์การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ภาคพลเมือง)  โดย ผศ.ดร.สันติ  พิมพ์ใจใส ผู้ตรวจการและกรรมการบริหารปฏิบัติงานแทนนายกสมาคมเพื่อการศึกษาทางไกล และนายจิระภาคย์  ยุพาพินนุรักษ์ ประธานใหญ่องค์การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ภาคพลเมือง)  จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการผลักดันและช่วยเหลือบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนและผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาให้ได้เข้าถึงระบบการศึกษาภาครัฐโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

               ในการนี้ มีผู้ร่วมเป็นสักขีพยาน ได้แก่ ดร.พัชรินทร์  พูลสวัสดิ์ อุปนายกสมาคมศรัทธาธรรมาภิบาลจังหวัดชลบุรี ประธานโครงการพัฒนาการศึกษาระบบเครือข่ายพื้นที่ 5  ดร.สาวิกา  สาวิสา ที่ปรึกษาฝ่ายยุทธศาสตร์องค์การและสมาคมข่าว  นายธีทัต  เจริญพร ผู้ช่วยรองเลขาธิการสมาพันธ์การศึกษาทางเลือกแห่งประเทศไทย  นายชาญณรงค์  แจ่มจันทร์ ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมเพื่อการศึกษาทางไกล  นางสาวรวิภา  กองแก้ว กรรมการบริหารและเลขาธิการองค์การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ภาคพลเมือง) และเลขาธิการสมาคมส่งเสริมวิชาชีพผู้สื่อข่าว เพื่อพิทักษ์สิทธิมนุษยชน  นายทินกร  เงินอ่อน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  นาวาอากาศตรีหญิงจารุวรรณ  จิรชวาลวิสุทธิ์ ประจำแผนกวิเคราะห์โครงการ สำนักบริหารทรัพยากร สำนักปลัดบัญชีทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย  โดยวัตถุประสงค์ของงานเพื่อแสดงถึงความเข้าใจระหว่างกัน ช่วยเหลือและผลักดันผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและประสานความร่วมมือ สนับสนุนการจัดการศึกษา ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

               ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการศึกษาทางเลือก เพื่อนำผู้ที่พลาดจากการศึกษาในระบบหรือผู้ที่ออกกลางคันรวมถึงผู้ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาให้มีทักษะและการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 

               ส่งเสริมและผลักดันการสร้างหลักสูตรเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแบบบูรณาการ เพื่อมิให้มีการละเมิดสิทธิหรือถูกลิดรอนสิทธิตามหลักสากลในด้านสิทธิมนุษยชนในลักษณะต่อยอดหรือเติมเต็ม เพื่ออนาคตของผู้รับการศึกษาเอง    

               ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อปลูกฝังให้มีการพัฒนาตนเอง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: