อารยา อรุณานนท์ชัยรับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2022

               ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว องคมนตรี ให้เกียรติมอบรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2022 แก่อารยา อรุณานนท์ชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทน้ำตาลราชบุรี จำกัด จัดโดยดร.ประสิทธิ์ ทีฆาพุฒิ ประธานมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี่แห่งประเทศไทย ซึ่งมีดร.ศรีภูมิ สุขเนตร, วิทัย รัตนากร, ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ, และนายแพทย์นิธิ มหานนท์ ร่วมรับรางวัลด้วย ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ซึ่งเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเป็นพระบิดาเทคโนโลยี่แห่งชาติ และเพื่อส่งเสริมให้บุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตการงาน ครอบครัว และอุทิศตนให้ประเทศชาติในด้านต่างๆ มีการนำเทคโนโลยี่มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน

               อารยา อรุณานนท์ชัย มีนโยบาย และอุดมการณ์ในการทำงานคือ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่งาน, มีความจริงใจ และความสุจริต, มีมุ่งมั่นในการทำงาน, มีความยุติธรรม และจิตใจที่เป็นกลาง, ส่งเสริมในทุกคนในองค์กรมีความรักใคร่สามัคคี, ใฝ่รู้ก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทรรศนะต่อวงการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, รักษ์สิ่งแวดล้อม และน้อมรับนโยบายของประเทศเพื่อการพัฒนาและปฏิบัติในองค์กร

             จากพระบรมราโชวาทของรัชกาลที่ ๙ ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ได้น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่าน และได้สานต่อนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศ โดยได้จัดทำนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในกลุ่มบริษัทน้ำตาลราชบุรี และมีความตั้งใจอย่างที่สุดในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในเครือด้วยความรู้ทางวิศวกรรม และเทคโนโลยีขั้นสูง, ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีความคิดสร้างสรรค์และมีการพัฒนานวัตกรรม เพื่อผลิตสินค้า และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง, มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดความสูญเปล่าหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นน้อยที่สุด  โดยในปัจจุบันทางกลุ่มบริษัทน้ำตาลราชบุรี ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินโครงการต่าง ๆอย่างต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการ Implement องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น

                   1.โครงการ Online Monitoring Power System

                   2.โครงการ Thailand Index 4.0

                   3.โครงการเครือข่ายการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม (Hi-Fi)

                   4.โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว

                   5.โครงการนำมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม

                   6.บริษัทมีการปรับเปลี่ยนระบบการผลิต/เครื่องจักรให้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

                   7.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน

                   8. การบริหารบุคลากรพนักงานถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กรได้ส่งเสริมให้พนักงานมีทักษะการทำงานที่ดีมีการพัฒนาองค์ความรู้ และมีความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องโดยที่ผ่านมาได้ทำการอบรมเพิ่มความรู้ภายในองค์กร การทำกิจกรรมกลุ่มย่อย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: