ดร.เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่ง ประเทศไทย ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดโครงการอบรมปฏิบัติการ  “กินอาหารเป็นยา” วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 65  ณ ห้องประชุมวัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร(วัดทอง)เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

               สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย โดย ดร.เพ็ญจันทร์ ช้อสีทอง ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทุกชีวิตตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา รวมไปถึงผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาครอบครัวเป็นปีกแผ่น และมีความเข้มแข็ง มีสุขภาพกาย-ใจ ที่แข็งแรง อายุยืนยาว โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ถือว่าเป็นปูชนียบุคคลของสังคมที่มีคุณค่าย่ิง และให้การดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพจิต สุขภาพกาย

               เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ เกิดปัญหาการเกิดโรค ซึ่งส่วนใหญ่เริ่มเป็นปัญหาในวัยกลางคนควร ดูแลการบริโภคอาหารที่เหมาะสม มีความรอบรู้ด้านโภชนาการ และคุณค่าสมุนไพรไทย รวมทั้งวัฒนธรรม วิถีชีวิต การประกอบอาหารไทย ที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหาร มีสรรพคุณทางยาช่วยในการป้องกัน และรักษาโรค จึงมีความสำคัญที่จะมีส่วนช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีและคุณภาพชีวิตที่ดี

               สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย ได้ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “กินอาหารเป็นยา” เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยที่นำมาใช้ประกอบเป็นอาหาร และนวัตกรรมการแพทย์แผนไทย ที่ช่วยป้องกัน ฟื้นฟู และรักษาโรคต่าง ๆ ได้ด้วยภูมิปัญญาไทย โดยท่านพลเอกนิพนธ์ สีตบุตร ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานโครงการ

               กิจกรรมภายในงาน อบรมณ์ ให้ความรู้

                     หลักการ 3 อ.(อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์)

                     หลักการ3 ส.(สวดมนต์ สทาธิ สนทนาธรรม)

                     หลัก 1 น.(นาฬิกา วิถีธรรม)

               และได้รับเกียรติจาก ดร.นพอุทัย สุดสุข ประธานมูลนิธิอุทัย สุดสุข ให้ความรู้ในหลักการนี้ อีกทั้งผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้ชำนาญการ มาร่วมมอบความรู้ ให้ทำไปใช้ในชีวิตประจำได้ เพื่อเป็นโมเดลต้นแบบสามารถให้ผู้นำที่ได้รับการฝึกอบรมในครั้งนี้ไปต่อยอดและถ่ายทอดในชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตนำมาซึ่งสุขภาพที่ดี ดั้งปรินิธานที่ ดร.เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง ตั้งใจไว้

               ภายในงานได้มี บูทอาหาร บูทเครื่องดื่มสมุนไพร ฯลฯ กิจกรรมตอดทั้งวัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: