กนอ. ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรม “ส่งเสริมขับขี่ปลอดภัยและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” และการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน “CP CPR VOLUNTEER” ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ(ลำพูน)

               วันที่(15 สิงหาคม 2565) ที่ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ส่งเสริมขับขี่ปลอดภัยและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ(ลำพูน) โดยมี นายวัลลภ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด  นางปนัดดา  รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  พล.ต.ท.สุคุณ พรหมายน ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว  นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน  พล.ต.ต.มงคล สัมภวะผล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน  ดร.อัครพัชร์ พร้อมเพรียงชัย (ที่ปรึกษาผู้ว่าการ กนอ.)  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

.

                รัฐบาลได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความยั่งยืนในเรื่องการดำเนินการด้านกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง  โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน มีการกำหนดมาตรการองค์กร การปลูกฝัง สร้างจิตสานึกวัฒนธรรมความปลอดภัยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เนื่องจากจังหวัดลำพูนเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีการประกาศให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์

              การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางถนนของผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ในปัจจุบันมีการใช้ยานพาหนะสัญจรในพื้นที่นิคมฯ เพิ่มมากขึ้น  เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน เสริมสร้างความตระหนัก และปลูกฝังวินัยการจราจรแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน  ตลอดจนการปฐมพยาบาลช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในเบื้องต้นที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 

               กนอ.จึงได้ประสานความร่วมมือกับ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน และบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ร่วมกัน จัดกิจกรรม “ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” ในระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2565 ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย  การเสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยทางถนน  การอบรมหลักสูตร “กนอ.ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจําปี 2565”  เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน เสริมสร้างความรู้ และทักษะการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที “CP CPR VOLUNTEER” ซึ่งเป็นวิทยากรภายใต้ความร่วมมือกับศูนย์ฝึกอบรมฯ สภากาชาดไทย มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิสอนช่วยชีวิต ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมุ่งส่งเสริมและขยายผลการฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน หรือ CPR ไปยังผู้ประกอบการในนิคมฯ รวมถึงประชาชนในชุมชนรอบนิคมฯ  โดยการร่วมมือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้น ที่จะเป็นก้าวสำคัญในการปลูกจิตสานึกรักความปลอดภัยทางถนน และร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้แก่พนักงาน กนอ. ข้าราชการตำรวจ ผู้ประกอบการ ตลอดจนชุมชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: