เบอริงเกอร์จับมือสมาคมโรคเบาหวาน จัดโครงการ “จากใจถึงไต ห่างไกลเบาหวาน” ชวนคนไทยตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ

               กรุงเทพฯบริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ “จากใจถึงไต ห่างไกลเบาหวาน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นเผยแพร่และสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับโรคเบาหวานและโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเบาหวาน อาทิ โรคหัวใจล้มเหลว โรคไตวายเรื้อรัง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค รวมถึงวิธีการดูแลตัวเองและคนรอบข้างผ่านกิจกรรมและการสื่อสารหลากหลายช่องทาง เมื่อเร็ว ๆ นี้

               โครงการ “จากใจถึงไต ห่างไกลเบาหวาน” เป็นความร่วมมือระหว่าง เบอริงเกอร์ฯ และสมาคมโรคเบาหวานฯ  เพื่อสนับสนุน ข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคแทรกซ้อนผ่านทางไลน์ @HealthyDM และเฟสบุ๊ค “จากใจถึงไต ห่างไกลเบาหวาน” รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้ป่วยรวมทั้งผู้ดูแลได้มีส่วนร่วม เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาแบบองค์รวมของโรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคไต รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคเบาหวานและโรคแทรกซ้อน

ศ. เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์
นายกสมาคมโรคเบาหวานฯ

               ศ. เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานฯ ได้กล่าวว่า “โรคเบาหวานเป็นหนึ่งในโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่กำลังเป็นปัญหาทั่วโลก ขณะนี้มีคนไทยเป็นโรคเบาหวานประมาณ 5.3 ล้านคน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 200,000 – 300,000 คนทุกปี เป็นที่รับรู้ทั่วกันว่าโรคเบาหวานทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้ทั่วร่างกาย ที่สำคัญคือ ที่หัวใจ สมอง และไต เมื่อเกิดโรคแทรกซ้อนจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพชีวิตลดลง อาจทุพลภาพ อายุสั้นเสียชีวิตก่อนวัยอันควร สาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทยอันดับต้นๆ คือ  โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคไตวาย พบว่าโรคหัวใจและโรคไตมีความเกี่ยวเนื่องกัน ผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคหัวใจอาจส่งผลกระทบให้การทำงานของไตลดลง ผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคไตมีโอกาสเสียชีวิตจากโรคหัวใจสูงขึ้น นอกจากนี้ผู้ป่วยเบาหวานมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นและเป็นเหตุให้เสียชีวิตด้วย”

               “สมาคมโรคเบาหวานฯ มีความยินดีที่จะร่วมมือกับเบอริงเกอร์ฯ สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานและโรคที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญ ดูแลเอาใจใส่สุขภาพมากยิ่งขึ้น ดิฉันหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องเบาหวานและโรคแทรกซ้อนให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างกว้างขวางท ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการดูแลตนเองให้เกิดการป้องกันโรคเบาหวานและโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน นำไปสู่สุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน” ศ. เกียรติคุณ พญ.วรรณี กล่าว

คุณโรดิโก้ เลา
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด

               คุณโรดิโก้ เลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเบอริงเกอร์ฯ ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไปในประเทศไทย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งนับได้ว่าเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทุกปี ดังนั้นการเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย และอัพเดทความรู้ใหม่ๆ อาทิเช่น เรื่องอาการแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจหรือโรคไต จึงเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะทำให้คนไทยมีความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานและอัตราการเกิดโรคแทรกซ้อนลดลง ความร่วมมือในครั้งนี้จึงถือเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยยกระดับความรู้ในการดูแลรักษาโรคเบาหวานเพื่อป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานให้ดียิ่งขึ้น”

เกี่ยวกับสมาคมโรคเบาหวานฯ

               สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ หรือ IDF (International Diabetes Federation) มีพันธกิจที่สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับโรคเบาหวาน และเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานที่ทันสมัย และเข้าถึงได้ เผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมศักยภาพในการป้องกันและดูแลโรคเบาหวาน สู่ประชาชน เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน กลุ่มเสี่ยง และผู้เป็นเบาหวาน

เกี่ยวกับเบอริงเกอร์ อิงเกลไฮม์

               เบอร์ริงเกอร์ อิงเกลไฮม์ เป็นบริษัทชั้นนำทางด้านชีวเภสัชภัณฑ์ระดับโลก ที่สร้างคุณค่าผ่านทางนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านเภสัชกรรม บริษัทฯ มุ่งผลิตนวัตกรรมการรักษาที่ทันสมัยโดยการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตในปัจจุบันให้ดีขึ้นพร้อมส่งผ่านให้กับคนรุ่นต่อไปบริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2428 และบริหารงานแบบครอบครัวจบจนถึงปัจจุบัน โดยมีพนักงานกว่า 52,000 คน และดำเนินงานอยู่มากกว่า 130 ประเทศทั่วโลกใน 3 สาขาธุรกิจ ได้แก่ เภสัชภัณฑ์สำหรับมนุษย์ (Human Pharma), สุขอนามัยของสัตว์ (Animal Health), การผลิตชีวเภสัชภัณฑ์ตามสัญญาว่าจ้าง (Biopharmaceutical Contract Manufacturing)

สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท เบอร์ริงเกอร์ อิงเกลไฮม์ ได้ที่ www.boehringer-ingelheim.com

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: