สส.ชสอ.โชว์ศักยภาพ สัมมนาสมาชิก 4 ภูมิภาคประจำปี 2565 เชิญปรเมศวร์ บรรยาย กฎหมายการบริหารสหกรณ์

วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) จัดสัมมนาสมาชิก สส.ชสอ. 4 ภูมิภาค 2565 พื้นที่ 7 ภาคกลาง-ตะวันออก ณโรงแรม การ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยาจังหวัด ชลบุรี โดยมีนายอุทัย ศรีเทพ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.ชสอ.เป็นประธานที่ประชุม และนายสมชาย รัตนอารี ผู้จัดการ สส.ชสอ. กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าอบรมสัมมนาประมาณ 144 คน

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สสท. กล่าวในงานสัมมนา ฯ สมาชิก สส.ชสอ. ว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่สมาชิกเมื่อถึงแก่กรรม โดยมีสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศที่เป็นศูนย์ประสานงานทำหน้าที่แทนสมาคมในการบริการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดปัจจุบันสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์มีศูนย์ประสานงานจำนวน 495 ศูนย์ ( ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) โดยสมาคมฯ มีสมาชิก 319,100 คน
สมาคมดำเนินมาครบ 10 ปี และก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 ถือว่าประสบความสำเร็จแต่ก็ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ อาจมีสาเหตุหลายประการ ผมจึงต้องเข้ามาบรรยายเรื่องกฎหมายเพื่อการบริหารสหกรณ์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกสหกรณ์ เชื่อมั่นในสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ การทำความเข้าใจกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามทิศทางเดียวกัน จึงต้องมีการสัมมนาสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ทั้ง 4 ภูมิภาค 8 พื้นที่ ได้แก่ ภาคเหนือ อีสานบนอีสานล่าง กลางตะวันตกกลางตะวันออก ภาคใต้

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุมกล่าวอีกว่า กฏหมายเป็นเรื่องสำคัญมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์ จำเป็นที่สหกรณ์จะต้องเข้าใจและมีความรู้ เพื่อจะได้นำไปบริหารสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง

สันนิบาตสหกรณ์ฯ เป็นหัวขบวนในการให้ความรู้และจัดอบรมทั่วประเทศ หากสหกรณ์ใด ต้องการอบรมความรู้ด้านกฎหมาย สามารถติดต่อมาได้ที่สันนิบาตสหกรณ์ฯ เพื่อที่สันนิบาตสหกรณ์ฯ จะได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมศักยภาพให้ทุกสหกรณ์ต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: