สสท.หนุน งบประมาณ สสจ.จันทบุรีจัดสัมมนาการ ฟ้องร้องคดีและประนอมหนี้อย่างมีชั้นเชิง

(วันที่ 8 พฤษภาคม 2565) สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร “การฟ้องร้องคดีและประนอมหนี้อย่างมีชั้นเชิง (ตามกฎกระทรวงฉบับใหม่) ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี โดยมี นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์ฯ บรรยาย เรื่อง กฎหมายสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การให้กู้ยืม การฟ้องร้องดำเนินคดี การติดตามหนี้ การประนอมหนี้ การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดี และนายสุริยัน ทองธรรมชาติ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ ปลูกฝังแนวคิด หลักการ อุดมการณ์วิธีการสหกรณ์ มีผู้ร่วมสัมมนา ทั้งสิ้น 100 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี 100 คน ทั้งนี้ ได้รับเงินอุดหนุนการจัดโครงการฯ  จากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำนวน 55,500 บาท ตามระเบียบสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยว่าด้วยสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์ฯ กล่าวในการบรรยาย ว่า พระราชบัญญัติสหกรณ์ปัจจุบันมีการดำเนินธุรกิจได้อย่างหลากหลายรูปแบบและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีการติดต่อและดำเนินธุรกรรมต่างๆ โดยเฉพาะด้านสินเชื่อเพื่อให้บรรลุผลทางธุรกิจของสหกรณ์ ซึ่งส่งผลให้สหกรณ์มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านกฎหมายและเป็นคดีความทางแพ่งมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น โครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร “การฟ้องร้องคดีและประนอมหนี้อย่างมีชั้นเชิง (ตามกฎกระทรวงฉบับใหม่) จึงเป็นโครงการที่ตอบโจทย์ในเรื่องดังกล่าวเพราะการมีความรู้เรื่องการฟ้องร้องคดีความและการประนอมหนี้ตามระบบการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดีนั้นจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและชัดเจนรวมถึงเป็นแนวทางให้กับสหกรณ์ในการดำเนินคดีข้อพิพาทต่างๆที่จะทำให้สหกรณ์ได้รับประโยชน์สูงสุด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: