กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จับมือ บริษัท โกโกอา จำกัด มหาวิทยาลัยศรีปทุม และองค์การสะพานปลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเปิดตัวหลักสูตร CFBEP

            เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพฯ รัชดา อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม นายชาย นครชัย เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและทายาทสินค้าวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมในสินค้าไทยให้เกิดความยั่งยืน” โดยร่วมกับ บริษัท โกโกอา จำกัด นำโดยรองศาสตราจารย์ วรรณรัตน์ ตั้งเจริญ ที่ปรึกษาบริษัท โกโกอา จำกัด, มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์  รองอธิการบดี และคณบดีคณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม และองค์การสะพานปลา สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดยนายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดตัวหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าวัฒนธรรม และพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมในสินค้าไทยให้เกิดความยั่งยืน (Culture Family Business  Entrepreneur Program) ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ มีผู้ประกอบการ และเผยแพร่ให้ผู้ชมที่สนใจเข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์ ตามมาตรการป้องกันโควิด 19

             การจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการและทายาทสินค้าวัฒนธรรม ทั่วภูมิภาคประเทศไทย ซึ่งผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจะได้รับการอบรมออนไลน์จากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ ใน 3 หลักสูตร 14 รายวิชา เมื่ออบรมออนไลน์แล้ว จะได้รับสิทธิส่งผลงานที่ผ่านการพัฒนา จากผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าวัฒนธรรม เพื่อเข้าสู่การประกวด “สุดยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมของไทย” โดยจะได้รับการคัดเลือก จำนวน 15 ทีม

              การจัดอบรมและกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมอบรมในโครงการฯ กว่า 180 คน มีผลิตภัณฑ์สินค้าวัฒนธรรม กว่า 100 ชิ้น เพื่อเข้าร่วมการพัฒนาสินค้า และแข่งขันการประกวดสุดยอดผลิตภัณฑ์สินค้าไทย โดยผลงานในการแข่งขันครั้งนี้ สามารถจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอดความรู้และนำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและทายาทสินค้าวัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืนต่อไป

            ภายในงานลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ ยังมีกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในแต่ละสาขาวิชาในหลักสูตรแต่ละหลักสูตร โดยมีตัวแทนวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ เพื่อต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน และสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต

             การลงนามบันทึกครั้งนี้ จะเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สินค้าวัฒนธรรมในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ การพัฒนาทุนมนุษย์ไปสู่ทุนทางวัฒนธรรมของไทยให้เกิดความยั่งยืน รวมถึงการสร้างองค์ความรู้เพื่อสร้างประโยชน์แก่สาธารณะต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: