มหกรรมอารยสถาปัตย์ฯ วิถีปกติใหม่  วีไอพี รัฐมนตรี นักบริหาร องค์กรดัง ร่วมงานคับคั่ง

ปิดฉากไปอย่างยิ่งใหญ่สวยงาม และเสียงชื่นชมด้วยความประทับใจ ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2022 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 5 ในรูปแบบวิถีปกติใหม่ (New Normal) ซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลา 4 วัน ระหว่างวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมีบรรดารัฐมนตรี นักธุรกิจ นักบริหาร องค์กรชั้นนำ และนักการเมืองชื่อดัง ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง  

นายจุติ  ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า งานมหกรรมอารยสถาปัตย์ฯ ช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มีสิทธิความเสมอภาคของผู้พิการ และผู้สูงอายุ ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบที่ทำให้คนทุกกลุ่มวัย และทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงบริการและสถานที่ต่างๆได้ สะดวก สบาย และปลอดภัย สร้างโอกาสที่เสมอภาคเท่าเทียม  สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม และการพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  

     

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวชื่นชมการจัดงานในครั้งนี้ ว่า งานมหกรรมอารยสถาปัตย์ฯ ช่วยกระตุ้นให้วงการธุรกิจการท่องเที่ยว และโรงแรม หันมาสนใจและให้ความสำคัญในการออกแบบและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงวัย ผู้พิการ และมนุษย์ล้อ โดยเฉพาะการปรับปรุงห้องน้ำในแหล่งท่องเที่ยว จะต้องมีคุณภาพ มาตรฐานด้านอารยสถาปัตย์ ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวฯจะได้นำไปเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลต่อไป 

นายอิทธิพล  คุณปลื้ม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เป็นการจัดงานที่ดีมากในการช่วยกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมให้ความสำคัญกับการออกแบบอารยสถาปัตย์ หรือการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสิทธิผู้พิการ และขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบเป็นนโยบายให้แหล่งทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีการปรับปรุงให้มีอารยสถาปัตย์เพื่อการเข้าถึงได้ของคนทั้งมวล  

นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า ได้มีส่วนก่อตั้งงานนี้มาตั้งแต่เริ่มต้น เมื่อปี 2559 มาถึงปัจจุบัน ได้เห็นการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีมาโดยตลอด ทั้งทางด้านสินค้า และนวัตกรรมที่นำมาจัดแสดง รวมถึงเครือข่ายที่เข้ามาร่วมออกบูธ และกิจกรรมต่างๆภายในงาน  โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการ และองค์กรที่ทำงานด้านนี้ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ยิ่งในสถานการณ์ยุคโควิด แต่เรายังสามารถจัดงานได้สำเร็จลุล่วงขนาดนี้ ถือว่ายอดเยี่ยมมาก 

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ขอชื่นชมการจัดงานที่สามารถต่อสู่ฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆมาได้ จนกระทั่งจัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่ มีผู้บริหารจากวงการต่างๆมาร่วมงานมากมาย เป็นสัญญานที่ดีต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ในการร่วมแรงร่วมใจกันส่งเสริมอารยสถาปัตย์ ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล 

นายกัมพล  ตันสัจจา ประธาน สวนนงนุชพัทยา กล่าวว่า สวนนงนุชเข้าร่วมงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ทุกปี เพราะเล็งเห็นคุณค่า ความสำคัญ และประโยชน์ของการออกแบบและจัดทำอารยสถาปัตย์เพื่อรองรับการเข้าถึงได้ของคนทั้งมวล เพราะอารยสถาปัตย์ช่วยเสริมสร้างความสะดวก ปลอดภัย ให้คนทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย ไม่เฉพาะผู้สูงวัย และผู้พิการเท่านั้น แต่เพื่อคนทั้งมวล  

นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ซีอีโอ สายการบินไทยแอร์เอเชีย  กล่าวว่า แอร์เอเชียมีส่วนช่วยส่งเสริมการจ้างงานคนพิการให้เขามาทำงานเป็นฑูตอารยสถาปัตย์มาอย่างต่อเนื่อง และได้เข้ามาช่วยทำงานรณรงค์ขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์ และการจัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ ซึ่งเป็นงานที่มีประโยชน์อย่างมากต่อสังคมและประเทศชาติ รวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล  

นายกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัคย์เพื่อคนทั้งมวล ในฐานะประธานจัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2022 กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้มาร่วมสนับสนุนการจัดงานจนประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี แม้ทั่วโลกและเมืองไทยจะยังอยู่ในสถานการณ์โรคระบาด แต่เราก็สามารถจัดงานได้ ในรูปแบบวิถีปกติใหม่ (New Normal) โดยเคร่งครัดหลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย เช่น ผู้เข้างานต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม และใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เป็นต้น

“การจัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลในครั้งนี้ เป็นดัชนีชี้วัดความพร้อมในการเปิดประเทศสู่วิถีปกติใหม่ได้เป็นอย่างดี เพราะผู้ที่เข้าชมงานส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และผู้พิการ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง แต่เท่าที่ได้ติดตามประเมินผลหลังจบงาน ทุกคนปลอดภัยดี ไม่มีใครป่วยหรือติดเชื้อโควิด เพราะเราได้วางมาตรการเพื่อความปลอดภัยจากโรคระบาดไว้เป็นอย่างดี”  นายกฤษนะ กล่าว

ส่วนความสำเร็จทางด้านธุรกิจ ประธานจัดงาน FD Expo 2022 กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ มีองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า และบริการเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยวมากมายกว่า 100 องค์กร  ซึ่งในสถานการณ์แบบนี้ถือว่าเหนือความคาดหมาย อีกทั้ง เครือข่ายผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ประกอบการด้านธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลได้เข้ามาร่วมงานกว่า 30 จังหวัดทั่วประเทศ คาดว่าจะมีเงินสะพัดจากการจับจ่ายใช้สอย และการเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการภายในงานครั้งนี้ เป็นจำนวนกว่า 100 ล้านบาท

พบกันใหม่ในการจัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2022 / 2 เปิดประเทศต้อนรับธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลจากทั่วโลก ในช่วงปลายปีนี้  ติดตามข่าวความคืบหน้าได้ทางเพจ www facebook.com/fdexpo

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: