โครงการฝึกอบรม/สัมมนา “กลยุทธ์สู่นักข่าวมืออาชีพ”

นายสมชาย สวยวิชา ประธานสมาพันธ์สื่อมวลชนและช่างภาพ เพื่อประเทศชาติ และนางสาวนิภาวรรณ บุตรเขียว รองประธานสมาพันธ์ฯ ได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยได้จัดงานมอบโล่รางวัลให้แก่บุคคล องค์กร ธุรกิจตัวอย่างดีเด่น และงานมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาของผู้สื่อข่าว ทุนละ 5,000 บาท มากว่า 5 ปี อย่างต่อเนื่อง

ในปี 2564 ทางสมาพันธ์ฯ ได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกโครงการหนึ่ง คือ โครงการการฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานด้านสื่อสารมวลชน เพื่อเสริมสร้างผู้สื่อข่าวมือใหม่ ผู้สื่อข่าวป้ายแดง ผู้ต้องการเริ่มต้นเข้าสู่วงการข่าว บางคนไม่รู้จะเริ่มต้นงานข่าวอย่างไร ขาดประสบการณ์ ไม่รู้จะไปปรึกษาใคร ไม่มีพวก ซึ่งปัญหาอุปสรรคเหล่านี้จะหมดไป จะแนะนำฝึกอบรมให้ปฏิบัติงานข่าวได้จริงอย่างง่ายๆ รวดเร็ว สามารถเริ่มงานข่าวได้ทันที สร้าง/เพิ่มเพื่อนข่าว พันธมิตรข่าว สร้างโอกาสและช่องทางข่าวใหม่ๆ หรืออยากจะทำธุรกิจข่าวก็ได้ โดยเน้นปฏิบัติงานจริงจากสนามข่าวในเหตุการณ์จริง และสูตรสำเร็จ โดยเปิดการฝึกอบรม/สัมมนาแบบเร่งรัดให้แก่ผู้สนใจทั่วไป ซึ่งต่อไปคาดว่าน่าจะเกิดศูนย์การเรียนรู้ พัฒนาประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นคนในวงการสื่อสารมวลชนได้ในระดับหนึ่ง

หรือผู้ที่เริ่มงานข่าวอยู่แล้ว โดยเพิ่มทักษะการเรียนรู้ ประสบการณ์ความสามารถ สร้าง/เพิ่มเพื่อนข่าว พันธมิตรข่าว สร้างโอกาสและช่องทางข่าวใหม่ๆ

สมาพันธ์ฯ ได้รับเชิญวิทยากรในแวดวงสื่อสารมวลชนมืออาชีพและมีชื่อเสียง และมีความชำนาญเชี่ยวชาญมีประสบการณ์จริง จะนำความรู้มาถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง

ในการนี้ สมาพันธ์ฯ ได้ร่วมกับ นายศิโรจน์ มิ่งขวัญ นายกสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง โดยทางสมาคมฯ ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมนักข่าว วิจัยและพัฒนา และในปี 2565 กำลังจัดตั้งโรงเรียนเตรียมนักข่าว ซึ่งที่ผ่านมาทางสมาคมฯ ได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมาโดยตลอด ได้แก่ งานมอบรางวัล “เกียรติยศตำรวจไทย”, รางวัล “ปิดทองหลังพระ”, “นักข่าวป้ายแดง” และอื่นๆ,

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม/สัมมนา “กลยุทธ์สู่นักข่าวมืออาชีพ”

              –             ส่งเสริมผู้ต้องการทำงานด้านสื่อสารมวลชน ผู้ต้องการเริ่มต้นเข้าสู่วงการข่าว ผู้สื่อข่าวมือใหม่ ทำข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทุกแขนงทุกประเภท เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จในอาชีพสื่อสารมวลชน และเพิ่มประสบการณ์สู่ความก้าวหน้า

              –             ส่งเสริมให้เกิดผู้สื่อข่าว ทำข่าวประชาสัมพันธ์พัฒนาชุมชน-ท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั่วประเทศ

              –             ทุกคนก็สามารถเป็นผู้สื่อข่าวได้ เพื่อช่วยเหลือและเป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ

              –             เน้นการฝึกอบรม/สัมมนาการปฏิบัติงานจริงในการทำข่าวอย่างง่ายๆ ทำได้จริง ทำได้รวดเร็วทันที

              –             เพิ่มการเรียนรู้ พัฒนา ทักษะ ประสบการณ์จริงจาก วิทยากรผู้มีความชำนาญเชี่ยวชาญในวงการสื่อสารมวลชน

              –             เรียนรู้หลักการ จริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมายที่ควรรู้ กรณีศึกษา การเรียนรู้ข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง ปัญหา การแก้ไขปัญหา การวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

              –             ส่งเสริมหน่วยงาน บริษัท/ธุรกิจที่ต้องการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์

              –             เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม ให้ได้รับความช่วยเหลือแก้ไขจากหน่วยงานต่างๆ อย่างรวดเร็วและทันที

              –             สร้างโอกาสสร้างช่องทางใหม่ๆ ให้แก่ผู้ที่สนใจ

หัวข้อ

              –             กลยุทธ์ เทคนิคปฏิบัติการข่าวเบื้องต้น ให้ประสบความสำเร็จได้เร็ว

              –             เทคนิคการพาดหัวข่าว ให้น่าสนใจ

              –             พฤติกรรมและการค้นหาความต้องการของผู้บริโภคข่าว การกระตุ้น ให้เกิดการติดตาม

              –             ทำข่าวออนไลน์อย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ

              –             หลักการ สิทธิ เสรีภาพ จริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายที่สื่อควรรู้ (ไม่ถูกฟ้องได้ง่าย)

              –             ทำข่าว ทำประชาสัมพันธ์อย่างไรให้ได้ผล

              –             สื่อมวลชนช่วยประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ได้อย่างไร

เหมาะสำหรับ

              –             ผู้สนใจทั่วไป นิสิตนักศึกษา ผู้ที่สนใจเป็นผู้สื่อข่าวอาชญากรรม ข่าวสังคม และข่าวประเภททุกแขนง

              –             ผู้สื่อข่าวมือใหม่ ผู้ต้องการเริ่มต้นเป็นผู้สื่อข่าว ผู้ต้องการเข้าสู่วงการข่าว/สื่อสารมวลชน ทำประชาสัมพันธ์ เพื่อเรียนรู้ หาประสบการณ์เพิ่มเพื่อความก้าวหน้า ผู้ต้องการทำหน้าที่สื่อสารมวลชน และผู้ต้องการพัฒนาทักษะ

              –             เจ้าหน้าที่ บริษัทธุรกิจ หน่วยงาน ต้องการทำข่าวทำประชาสัมพันธ์ หรือเรียนรู้ หรือหาช่องทาง โดยผ่านช่องทางการทำข่าวในสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์

              –             ผู้ต้องการมีเพื่อนข่าว หรือมีพันธมิตรในวงการสื่อมวลชน เพื่อช่วยเหลือกัน การเริ่มต้นหรือการแก้ปัญหาอุปสรรคที่ดีที่ถูกต้องรวดเร็ว หรือคำแนะนำปรึกษาในวงการข่าว

              –             และผู้สนใจทั่วไป

วิทยากรบรรยาย

–             นายศิโรจน์ มิ่งขวัญ นายกสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย

–             และวิทยากรจากวงการสื่อสารมวลชน ผู้มีความชำนาญเชี่ยวชาญจากประสบการณ์จริงที่มีชื่อเสียง

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ

              –             การเรียนรู้/พัฒนาประสบการณ์จริงจากสนามข่าวในเหตุการณ์จริง โดยวิทยากร

              –             ได้รับใบประกาศนียบัตรจากสมาคมฯ

              –             เริ่มต้นทำงานสื่อสารมวลชน เริ่มทำข่าวได้ด้วยตัวเองได้ทันที ทำได้ง่ายๆ ไม่ต้องรอ ไม่ยุ่งยาก โดยเปิดเพจข่าว เว็บไซด์ข่าว หรือส่งผ่านเครือข่ายพันธมิตรข่าวในสื่อออนไลน์ หรือสื่อทีวีดาวเทียมในเครือข่าย

              –             เป็นผู้สื่อข่าวจิตอาสา ผู้สื่อข่าวพิเศษ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรข่าวได้ทันที

              –             สร้างพันธมิตรข่าวได้ด้วยตัวเอง มีเพื่อนข่าว

              –             เริ่มทำธุรกิจข่าวได้ทันที ทำข่าว ส่ง-ฝากข่าว-ประชาสัมพันธ์ข่าวได้ทันที

              –             ให้คำแนะนำปรึกษาหลังผ่านการฝึกอบรม/สัมมนา

              –             สามารถแนะนำเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทันที เพื่อช่วยเหลือประชาชน และให้ได้รับความเป็นธรรม

วันอบรม/สัมมนา

              – รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น.

              – รุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น.

              – รุ่นที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น.

สถานที่ฝึกอบรม

              ห้องอบรม/สัมมนา (สมาพันธ์ฯ) ใกล้สถานีรถไฟฟ้า กรุงเทพฯ

การลงทะเบียนฟรี…รับสมัครจำนวนจำกัด

              โทร. 099-612-0756, 064-901-3994 ID Line: ponews

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: