“การพิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต” กับงานวันดินโลกปี 2564  @ทุ่งกุลาร้องไห้ จ.ร้อยเอ็ด

              จากการที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Sciences–IUSS) ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล ประกาศนียบัตร และประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ “นักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรม” (The Humanitarian Soil Scientist) แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และต่อมาองค์การสหประชาชาติได้ประกาศพระเกียรติคุณ โดยให้การรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพเป็นวันดินโลก (World Soil Day) โดยในปีนี้กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำ  สมาคมดินโลก และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้กำหนดจัดงานวันดินโลก 2564 ในหัวข้อ “Halt soil salinization, boost soil productivity : พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร” โดยมีเป้าหมายหลักที่ต้องการผลักดันให้เกิดข้อสรุปหรือผลกระทบเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของโลก เนื่องจากในปัจจุบันทั่วโลกมีพื้นที่มากกว่า 5.2 ล้านไร่ที่ประสบปัญหาดินเค็ม จึงมีความจำเป็นต้องจัดการกับความเค็มของดิน โดยการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับดินและการจัดการดินเค็มอย่างครบวงจร เพื่อส่งเสริมให้รัฐบาล องค์กร ชุมชน และประชากรโลกมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงดินเค็มในเชิงรุก เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเพาะปลูกพืชและสร้างแหล่งผลิตอาหารให้มากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นความสำคัญของการร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหาของดิน ซึ่งจะส่งผลถึงความมั่นคงและความปลอดภัยทางด้านอาหาร เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป้าหมายต่อมาคือ การขจัดความอดอยากหิวโหย หรือ Zero Hunger ให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมขององค์กรและบุคคลในรูปแบบของการร่วมมือ และสร้างเครือข่ายผ่านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินและการรักษาระบบนิเวศให้สมบูรณ์ เพื่อเพิ่มพื้นที่ผลิตอาหารและช่วยสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์

              นายเฉลิมชัย ศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินขับเคลื่อนการจัดงานวันดินโลก เพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติคุณในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดพระราชปณิธานแห่งพระบรมราชนกนาถ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและการพัฒนาที่ดินอย่างต่อเนื่อง โดยได้บูรณาการการทำงานระหว่างเครือข่ายการพัฒนาด้านทรัพยากรดินที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา โรงเรียน ชุมชน เกษตรกร  ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานต่างประเทศ ขับเคลื่อนและรณรงค์การจัดงานนิทรรศการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับวันดินโลกตลอดเดือนธันวาคม เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินที่เป็นแหล่งกำเนิดปัจจัย 4 ของมนุษย์ โดยเฉพาะยาและอาหาร ให้มีปริมาณที่เพียงพอและมีคุณภาพสามารถยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา และ 3’s (Safety- Security- Sustainability) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า “งานวันดินโลกปี 2564ภายใต้หัวข้อ “Halt soil salinization, boost soil productivity : พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร” ได้กำหนดจัดขึ้น ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งในอดีตเป็นพื้นที่แห้งแล้งและดินมีความเค็ม กรมพัฒนาที่ดิน ได้เข้าไปดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำอย่างเป็นระบบด้วยการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปรับปรุงบำรุงดินในทุกมิติ มาใช้ในการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ทำให้พื้นที่ดินเค็มกลายเป็นดินเค็มที่มีความพอดี และนั่นคือคุณสมบัติพิเศษของทุ่งกุลาร้องไห้ ที่ทำให้ข้าวที่ปลูกที่นี่มีความอร่อย หอม แตกต่างจากที่อื่น สามารถเป็นแบบอย่างใน
การพัฒนาการเกษตรของประเทศต่อไป”

“งานวันดินโลกปี 2564 ในปีนี้ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “ชม ชิม ช้อป แชะ” โดยแต่ละกิจกรรมมีรายละเอียดดังนี้ “ชม” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแสดงพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน และพระราชกรณียกิจที่สำคัญของในหลวงรัชกาลที่ 9 รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ นิทรรศการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มเพื่อการเกษตรของประเทศไทย การพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ที่มีสภาพทั้งน้ำท่วม แห้งแล้ง และดินเค็ม ให้เป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลก

“ชิม” ข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียวที่หอมนุ่ม อาหารพื้นเมืองท้องถิ่นวิถีอีสานจากกุ้งฝอย หอยขม ปูนา ปลาหลดและการนำเกลือจากดินมาใช้ถนอมอาหารทำปลาร้า ปลาส้ม ปลาแดดเดียวรสเลิศของภาคอีสาน

“ช้อป” ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของดีทุ่งกุลา 5 จังหวัด ข้าวหอมมะลิ ผ้าไหม ผ้าฝ้ายคุณภาพดี ผลิตภัณฑ์ OTOP

 “แชะ” เช็คอิน ถ่ายภาพกับทิวทัศน์สวยงามภายในงาน ทุ่งรวงทอง ทุ่งปอเทือง ทิวยูคาบนคันนาทองคำ  

พร้อมกับเก็บเกี่ยวความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการดินมากมาย จากนิทรรศการโปรแกรมการฝึกอบรม เวทีวิชาการ เวทีโสเหล่เสวนากับปราชญ์ชาวบ้าน รับของที่ระลึกเป็นความทรงจำวันดินโลก 2564  จึงขอเชิญชวนเกษตรกรและประชาชนร่วมกิจกรรมวันดินโลก ในระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2564 ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาที่ดิน เพจ Facebook World Soil Day วันดินโลก” อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินกล่าวทิ้งท้าย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: