วศ. จัดอบรม “การพัฒนาผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงสู่สากล” เพิ่มความรู้ให้นำไปสู่กระบวนการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง

              กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงสู่สากล” ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom meeting โดยมุ่งเน้นให้หน่วยตรวจและรับรอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรับรองระบบงานมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.จรัญ ยะฝา และดร.กิตติยา เชียร์แมน จากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ร่วมกับนางจันทรัตน์  วรสรรพวิทย์ หัวหน้ากลุ่มรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 3 กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยผู้เข้าร่วมอบรมฯ เป็นบุคลากรของหน่วยตรวจสอบและรับรอง ผู้ประเมิน คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ และคณะกรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ซึ่งให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้มากกว่า 150 ท่าน ในวันที่ 2 – 3 กันยายน 2564 ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพให้หน่วยตรวจและรับรอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรับรองระบบงาน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาต่อยอดการเป็นผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: