สสว ร่วมกับสถาบันอาหาร เดินหน้าถ่ายทอดองค์ความรู้ในเชิงปฏิบัติแก่คลัสเตอร์สมุนไพร จังหวัดสกลนคร

สถาบันอาหาร ในนามหน่วยร่วมดำเนินการขอ สสว. ได้ดำเนินการกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์กระเทียม ทุเรียน เกลือ สมุนไพร แปรรูปประมงน้ำจืด (กุ้ง) และแปรรูปอาหารทะเล ภายใต้โครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ SME ปีงบประมาณ 2564 ในการพัฒนายกระดับ SME ไทยทุกระดับการเติบโตให้มีศักยภาพความสามารถในการทำธุรกิจระดับสากลมากขึ้น ช่วยสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างแท้จริง มุ่งให้เกิดการขยายสัดส่วนมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SME ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ประกอบกับในปี 2563 ที่ผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกทรุดตัวลงอย่างหนักจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ดังนั้น ความสำคัญของการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ SME ต่อการกระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  โดยการนำเอาแนวคิดในการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์มาเป็นเครื่องมือในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเฉพาะกลุ่ม ซึ่งมีความต้องการความช่วยเหลือที่แตกต่างกัน จำเป็นต้องมีแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเฉพาะสำหรับ SME แต่ละกลุ่ม สร้างกลุ่มหรือคลัสเตอร์ทำให้เกิดความเข้มแข็งและอยู่รอดได้ เพื่อเป้าหมายที่ยั่งยืน

 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเชิงลึกให้แก่ผู้ประกอบการคลัสเตอร์ โดยการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เช่น การพัฒนากระบวนการผลิต และการบริหารจัดการ หรือการพัฒนาในด้านมาตรฐาน รวมถึงการแก้ไขปัญหาด้านการผลิต ในปัจจุบันมีประธานคลัสเตอร์รวมถึง CDA และสมาชิกเข้าร่วมในกิจกรรมแต่ละวันไม่น้อยกว่า 5 ราย ซึ่งเป็นผู้แทนจากวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่หนึ่งในสมาชิกของคลัสเตอร์ เนื่องจากช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถรวมกันได้มาก จึงต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ แต่ผู้เข้าร่วมได้นำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับชุมชนของตนเองต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: