วศ.ลงพื้นที่ เสริมแกร่ง ผปก. OTOP ผ้าทอ จัดอบรมหลักสูตรการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการย้อมสีสำหรับผลิตภัณฑ์

        28 มิถุนายน – 21 สิงหาคม 2564 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค นักวิทยาศาสตร์กลุ่มนวัตกรรมสีเขียว และ กลุ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือถ่ายทอดเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียอย่างง่าย และเทคโนโลยีเตาชีวมวลมลพิษต่ำสำหรับต้มสีย้อมที่พัฒนาขึ้น พร้อมสร้างความตระหนักในการผลิตสินค้าให้กับผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าทอ โดยปรับรูปแบบการจัดการฝึกอบรมให้เหมาะสมตามมาตรการทางสาธารณสุข (Social distancing) เพื่อพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยเน้นการจัดการแบบครบวงจรในพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาจริง มีความต้องการการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการจัดการและกำจัดของเสียที่เกิดขึ้น ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดร้อยเอ็ด

         กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค กลุ่มนวัตกรรมสีเขียว และ กลุ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียอย่างง่ายและประหยัด โดยเน้นการจัดการน้ำเสียแบบมีส่วนรวมของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาจริง และมีความต้องการองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ และบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องเหมาะสมกับชุมชน พร้อมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม และผลกระทบ เพื่อสร้างความเข้าใจ ความตระหนักรู้ และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน ประเทศชาติ และประชาคมโลก จากการลงพื้นที่พบการพัฒนาและแนวทางแก้ปัญหาโดยการนำ เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย เพื่อการจัดการ และบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องเหมาะสมกับชุมชน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: