กลุ่มบริษัททีเอพี สนับสนุนการศึกษาให้เยาวชนในชุมชนรอบโรงงาน มอบ “ทุนน้ำใจทีเอพี” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 หวังยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน


รายชื่อบุคคลจากซ้าย
1.        นายกิติสาร  พัฒนา                         ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร
2.        นายปริญ มาลากุล ณ อยุธยา                         ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์,กฎหมายและกิจการองค์กร
3.        นายปิยังกูร เวชพันธ์                                   ตัวแทนนักศึกษามีการเรียนดีและได้รับทุนมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11
4.        นายธารดล เย็นเพชร                                   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่
5.        นางสาววัยวัลย์ รอดหลำ                   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การ  
บริหารส่วนตำบลปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์นิยม

กรุงเทพ 25 สิงหาคม 2564 – กลุ่มบริษัททีเอพี เข้าสู่การก่อตั้งในปีที่ 26 เดินหน้าร่วมพัฒนาชุมชนรอบโรงงานให้เติบโตอย่างมั่นตงด้วยการร่วมสนับสนุนการศึกษาให้เยาวชน มอบ “ทุนน้ำใจทีเอพี” ให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่มีความประพฤติและผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี รวมจำนวนทั้งสิ้น 53 ทุน สำหรับปีการศึกษา 2564 นี้  เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนในชุมชนให้เรียนจนสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา สานต่อความฝันในการประกอบอาชีพที่มุ่งหวังของตัวเอง โดยไม่ต้องชดใช้ทุน และจะได้นำองค์ความรู้กลับมาพัฒนาชุมชนต่อไปในอนาคต สร้างชุมชนที่แข็งแรงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นตามเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแผนแม่บทอย่าง “Brew a Better World” อันเป็นแนวคิดจากกลุ่มบริษัททีเอพีที่ได้ทำอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11  

นายปริญ มาลากุล ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์,กฎหมายและกิจการองค์กร กลุ่มบริษัททีเอพี

โครงการ “ทุนน้ำใจทีเอพี” เป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องโดยไม่ต้องชดใช้ทุน จะมอบให้แก่เยาวชนที่เรียนดีและมี     ความประพฤติดี ให้ได้มีโอกาสศึกษาจนจบระดับปริญญาตรี ซึ่งบริษัทฯ พิจารณามอบทุนให้แก่เยาวชนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา 1 จนถึงระดับอุดมศึกษา ที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ในทุกๆ ปีโดยรักษาระดับเกรดเฉลี่ยไว้ได้อย่างต่อเนื่อง หรือเป็นเยาวชนที่มีความสามารถหรือเป็นเยาวชนตัวอย่างที่สร้างชื่อเสียงให้ชุมชน โดยทุนนี้เราพิจารณามอบให้เยาวชนใน 2 ตำบลของจังหวัดนนทบุรี คือ ตำบลราษฎร์นิยม และตำบลไทรใหญ่ ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ชุมชนที่อยู่บริเวณโรงงานของเรา โดยในปีนี้เนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด 19 ทางบริษัทฯได้มอบทุนการศึกษาโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้รับทุนโดยตรง

“…การศึกษาถือเป็นรากฐานที่สำคัญที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาชุมชน ไปจนถึงการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ  บริษัทจึงเล็งเห็นควาสำคัญและพร้อมมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน เพราะเชื่อว่าพวกเขาจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป โดยเราได้เริ่มการสนับสนุนเยาวชนในอำเภอไทรน้อย ซึ่งเป็นชุมชนรอบโรงงานของเรา ดังนั้นเมื่อบริษัทเติบโตอย่างมั่นคง ส่งต่อโอกาสการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรในชุมชนให้เข้มแข็ง จะเกิดการเติบโตที่ยั่งยืนทั้งบริษัทและชุมชนตามสังคมอุดมคติที่ดีในอนาคต ”ปริญ มาลากุล ตัวแทนผู้บริหารกลุ่มบริษัท ทีเอพี กล่าวทิ้งท้าย

นายปิยังกูร เวชภัณฑ์

นายปิยังกูร เวชภัณฑ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์  การบริหารภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จนถึงปัจจุบันรวมเวลา 11 ปี ซึ่งเป็นนักเรียนในกลุ่มแรกที่บริษัทเริ่มดำเนินการมอบทุนการศึกษา และยังคงได้รับต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมานายปิยังกูรเป็นนักเรียนตัวอย่างที่มีผลการเรียนดีมาโดยตลอดจนเข้าสู่ปีสุดท้ายของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา                

ปิยังกูร กล่าวว่า ขอขอบคุณกลุ่มบริษัททีเอพี ที่จัดตั้งโครงการ “ทุนน้ำใจทีเอพี”  มาสานฝันของเด็กๆ และเยาวชนในชุมชน ทุนการศึกษานี้ได้ช่วยเปิดโอกาสให้ผมเป็นอย่างมาก เป็นการนำไปสู่ประตูความสำเร็จในชีวิตของตัวผมและเยาวชนอีกหลายคน ช่วยแบ่งเบาภาระในครอบครัวและทำให้มีโอกาสได้เรียนในระดับปริญญาตรี ซึ่งปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่ผมจะเรียนจบ มันสร้างความภาคภูมิใจให้ผมและครอบครัวเป็นอย่างมาก หลังจากเรียนจบผมจะใช้ความรู้ที่เรียนมาช่วยเหลือและพัฒนาสังคมต่อไปแน่นอนครับ

ทั้งนี้ นายปริญ มาลากุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์,กฎหมายและกิจการองค์กร กลุ่มบริษัททีเอพี ได้ร่วมมอบ “ทุนน้ำใจทีเอพี” ให้กับนายปิยังกูร เวชพันธ์ ตัวแทนนักศึกษามีการเรียนดีที่รับทุนน้ำใจทีเอพีมาอย่างต่อเนื่อง โดยมี นายธารดล เย็นเพชร    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ และนางสาววัยวัลย์ รอดหลำ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์นิยม ให้เกียรติมาร่วมรับมอบและเป็นสักขีพยาน ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: