วศ. จัดอบรม “สถิติสำหรับการประเมินผลกิจกรรมทดสอบความชํานาญ ตามมาตรฐาน ISO 1352 เสริมแกร่งองค์ความรู้ ISO 13528: 2015 ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล

      เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2564 กลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM เรื่อง “สถิติสำหรับการประเมินผลกิจกรรมทดสอบความชํานาญ ตามมาตรฐาน ISO 13528” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.พจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้ง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 60 หน่วยงานวัตถุประสงค์เพื่อให้ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชํานาญฯ และหน่วยงานที่ดำเนินการจัดโปรแกรมการทดสอบความชํานาญฯ ทั้งบุคลากรภายใน วศ. และบุคลากรภายนอก มีความรู้ ความเข้าใจข้อกําหนด ISO 13528: 2015 และสามารถนําไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งการทดสอบความชํานาญห้องปฏิบัติการ (Proficiency Testing Provider, PT Provider) เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบความชํานาญเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สําคัญ สำหรับการประกันคุณภาพผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการในการเฝ้าระวังสมรรถนะของห้องปฏิบัติการ อีกทั้งผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชํานาญห้องปฏิบัติการ เป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการประเมินผลการเข้าร่วมโปรแกรมของห้องปฏิบัติการ ที่ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานสากล เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในผลการวิเคราะห์และประเมินผลให้แก่ห้องปฏิบัติการ เพื่อเปรียบเทียบและตัดสินใจ เลือกใช้วิธีวิเคราะห์ทดสอบ เนื่องจากการใช้วิธีวิเคราะห์/ทดสอบมากขึ้น

ประโยชน์ของการเข้าอบรมฯ

– ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชํานาญฯ และหน่วยงานที่ดำเนินการจัดโปรแกรมการทดสอบความชํานาญฯ เข้าใจวิธีทางสถิติตาม ISO 13528 : Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความจำเป็นอย่างมากที่ผู้ปฏิบัติต้องใช้ความรู้ทางสถิติ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: