พรหมชีวา ถือฤกษ์วันวิสาขบูชา เปิดตัว เว็ปไซต์ พระพุทธศาสนา 8,000ปี สืบสานพระพุทธศาสนาต่อยอดบุญยกพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเอกของโลกให้มีอายุยืนยงครบถ้วน 8,000 ปี

วันที่ 26  พฤษภาคม  พ.ศ.2564 เวลา 15.30 น. ณ  วัดเขียน ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี คุณสุขุม วงประสิทธิ ประธานที่ปรึกษาฯ / ประธานบริหาร บริษัท พรหมชีวา จำกัด พร้อมด้วยคุณ เตือนใจ วงประสิทธิ ประธานกรรมการ บริษัท พรหมชีวา จำกัด ร่วมพูดคุย เปิดเผย การจัดทำเว็ปไซต์ พระพุทธศาสนา 8,000ปี  เพื่อเป็นการน้อมสักการะพุทธประวัติ ธรรมประวัติ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาสืบสานโดยการศึกษาค้นคว้าเพื่อต่อยอดบุญยกพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเอกของโลกให้มีอายุยืนยงครบถ้วน 8,000 ปี และเว็ปไซต์ พระพุทธศาสนา 8,000 ปีนี้ยังเป็นแหล่วงรวบรวมข้อมูลธรรมะ ประวัติพระไตรปิฏก พาท่องเที่ยววัดต่างๆ แหล่งรวบรวมประวัติวัดประจำจังหวัดต่างๆของประเทศไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการรวมรวม บทความจากนักเขียนธรรมะชื่อดังอย่าง สัจจะบุรุษอรรถกวีธรรม  / พุทธคีตกวีศิลป์

คุณสุขุม วงประสิทธิ ได้กล่าวว่า วันนี้เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือวันวิสาขบูชา ซึ่งถือเป็นวันที่กำเนิดพระศาศดาและศาสนาพุทธ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน และเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเริ่มแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี ประกาศหลักการแห่งพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากทรงตรัสรู้เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 หรือวันวิสาขบูชา นั่นเอง

โดยวันนี้ บ.พรหมชีวา จำกัด ถือเป็นมงคลและเป็นวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา จึงถือฤกษ์เปิดหน้าเพจหรือเวปไซต์  พระพุทธศาสนา 8,000 ปีและขอโอกาสนำข้อมูลที่ตนเองได้ทำการรวบรวมค้นคว้าและศึกษา เพื่อต่อยอดบุญยกพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเอกของโลกให้มีอายุยืนยงครบถ้วน 8,000 ปี เพื่อให้กัลยาณมิตร กัลยาณธรรม ที่ติดตามอ่านงานเผยแผ่ธรรมะของพรหมชีวา ทั้งในรูปบทร้อยแก้ว คำคม หรือในรูปบทกวีธรรมะ ได้รับรู้ข้อมูลทางด้านสถานการณ์ศาสนา และลัทธิความเชื่อของโลกปัจจุบัน เพื่อเป็นอาหารสมองประเทืองปัญญา ดังคำภาษิตที่ว่า “รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม” ซึ่งพรหมชีวาหวังใจยิ่งว่า กัลยาณมิตร กัลยาณธรรม ท่านผู้เจริญแล้วทั้งหลาย ที่ใฝ่การปฏิบัติธรรม จักได้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในวันข้างหน้า เพื่อช่วยกันเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา นำพระพุทธศาสนาช่วยคนทั้งโลก ตามพุทธปณิธานของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์

ศาสนาพุทธเกิดขึ้นในชมพูทวีป ซึ่งในปัจจุบันเป็นดินแดนของประเทศอินเดีย ประเทศเนปาล สังเวชนียสถาน และพุทธสถานต่าง ๆ ศาสนาพุทธเข้าสู่ประเทศไทยหลังจากการทำสังคายนาครั้งที่ 3 ประมาณ พ.ศ. 236 พระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงส่งสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังดินแดนต่าง ๆ รวม 9 สายด้วยกัน ในส่วนของประเทศไทยเชื่อกันว่ามีคณะของสมณทูตซึ่งมีพระโสณเถระและ พระอุตตรเถระเป็นหัวหน้าคณะเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกและอาจมีคณะสมณ ทูตชุดอื่น ๆ เข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในกาลต่อ ๆ มา จึงทำให้คนไทยโดยเฉพาะพระมหากษัตริย์ไทยยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสันนิษฐานว่ามีใจกลางอยู่ที่จังหวัดนครปฐมของไทย เนื่องจากได้พบโบราณวัตถุที่สำคัญ เช่นพระปฐมเจดีย์ และรูปธรรมจักรกวางหมอบเป็นหลักฐานสำคัญ ซึ่งหากนับอายุพระพุทธศาสนาปัจจุบันที่เข้ามายังดินแดนสุวรรณภูมิ (ราชอาจักรไทย) นับอายุได้ 2,326 ปีล่วงมา

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ได้ให้ความหมายของศาสนาไว้ว่า “ลัทธิ ความเชื่อถือของมนุษย์อันมีหลัก คือ แสดงกำเนิดและความสิ้นสุดของโลก เป็นต้น อันเป็นไปในฝ่ายปรมัตถ์ประการหนึ่ง แสดงหลักธรรมเกี่ยวกับบุญบาปอันเป็นไปในฝ่ายศีลธรรมประการหนึ่ง พร้อมทั้งลัทธิพิธีที่กระทำตามความเห็นหรือตามคำสั่งสอนในความเชื่อถือนั้น ๆ”

ความหมายของลัทธิ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของลัทธิไว้ว่า “คติความเชื่อถือหรือความคิดเห็น เช่น ลัทธิศาสนา ลัทธิการเมือง ลัทธิประเพณี” ลัทธิตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า Doctrine ซึ่งแปลว่า คำสั่งสอน หรือการสั่งสอน หมายถึง ความเชื่อในความรู้และประเพณีที่ได้รับสืบต่อกันมา

หากมีการประกาศยกพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเอกของโลก 8,000 ปี โดยฝ่ายพุทธศาสนจักรทุกๆนิกายประกาศความร่วมมือกันอย่างจริงจัง นำ “โครงการสมาธิเป็นศาสดาเอกของโลก” เพื่อเชิญชวนประชากร ให้หันมานับถือพระพุทธศาสนา โดยการปฏิบัติสมาธิ พรหมชีวาเชื่อว่าในวิถีใหม่ของโลกปัจจุบันนี้ ที่กระแสโลกาภิวัตน์กำลังเสื่อมลง อันสืบเนื่องจากโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ณ ห้วงเวลานี้ ประชากร 1.1 ล้านคน ที่ไม่นับถือศาสนาอะไรเลย (ผู้นับถือความจริงของตัวเอง) จะไหลบ่ายิ่งกว่าน้ำไหลเข้ามา ปฏิบัติสมาธิ และนับถือ พระพุทธศาสนาในที่สุด จักส่งผลให้ ชาวพุทธทั้งโลก จักมีพลังเข้มแข็งขึ้น และพระพุทธศาสนาจักยืนยงครบถ้วน 8,000 ปี และจักเป็นศาสนาเอกของโลก เพื่อช่วยคนทั้งโลกได้อย่างแท้จริง

คุณสุขุม วงประสิทธิ  กล่าวต่อว่า มีผู้ซักถามเข้ามามาก  และเชื่อว่ากัลยาณมิตร กัลยาณธรรมก็มีความสงสัยเหมือนกัน แต่เกรงใจไม่กล้าซักถาม  ในเรื่องอายุพระพุทธศาสนา 8,000 ปี มาได้อย่างไร  วันนี้พรหมชีวาผู้จัดทำเพจ พระพุทธศาสนา 8,000 ปี  เพื่อใช้พื้นที่อรรถาธิบายเรื่อง อายุพระพุทธศาสนา 8,000 ปี การพัฒนาต่อยอดพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเอกของโลก  ตามพุทธทำนายของพระพุทธเจ้าโคตมะ พระพุทธเจ้าองค์ที่ 28 องค์ปัจจุบัน เหตุใดอายุศาสนาของพระพุทธเจ้าที่ได้ยินได้ฟังกันมาจนมีจินตภาพ (ภาพจำ) ว่าอายุศาสนาของพระองค์จักทรงอยู่เพียง 5,000 ปีเท่านั้นและจะเสื่อมสลายลง                                                       

และ 8,000 ปี มาจากไหน มาได้อย่างไร  พรหมชีวาขออรรถาธิบายในส่วนของอายุพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าโคตมะ ว่าจักถึง  8,000 ปี ได้อย่างไร ตามหลักการ หลักวิชา หลักธรรม ดังนี้

ประการแรก ตามพุทธประเพณีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เมื่อสิ้นศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ละยุค จักเกิดยุครุจิอสงไขย หรือยุคพุทธทันดร..เพื่อรอการอุบัติของพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป จักกินเวลาสั้นยาวขึ้นตามหน่วยเวลาของอายุขัยของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ในแต่ละยุคซึ่งไม่เท่ากัน  ทั้งนี้ พระพุทธเจ้าที่ปรากฏพระนามผ่านมาแล้ว 27 พระองค์ ก็มีช่วงยุครุจิอสงไขยหรือยุคพุทธทันดร เพื่อรอการอุบัติของพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปทั้งสิ้น ดังปรากฎในพระไตรปิฎก ไม่นับรวมพระพุทธปัจเจกพระพุทธเจ้าที่ไม่ค่อยจักปรากฏพระนาม ซึ่งมีมาแล้วนับไม่ถ้วน

ประการที่ 2 เมื่อศาสนาของพระพุทธเจ้าพุทธโคตมะครบ 5,000 ปี จักมีพระปัจเจกพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นพร้อมกันถึง 8 พระองค์ ประทับอยู่ทั้ง 8 ทิศ อาทิ ทิศบูรพา,ทิศอาคเนย์,ทิศหรดี,ทิศทักษินฯลฯ ตามบทสวดมนต์ที่พระสงฆ์ท่านสวดมนต์บูชาพระอรหันต์ 8 ทิศ เป็นต้น  โดยพระปัจเจกพระพุทธเจ้าที่เป็นทั้งปัจเจกพุทธเจ้าและเป็นพระอรหันต์ในตัว จักสืบสานศาสนาของพระพุทธเจ้า8ตมะไปอีก 3,000 ปี (เพื่อบูชาพระรัตนตรัยสามประการ อันได้แก่ พระพุทธ,พระธรรม,พระสงฆ์) แต่ต้องให้ครบถ้วนถึง 5,000 ก่อนนะครับ เพื่อให้ตรงตามคำตรัสตามพุทธทำนายของพระพุทธเจ้าโคตมะ ประการสำคัญพระปัจเจกพระพุทธเจ้าผู้มาสืบต่อศาสนาของพระองค์ จักไม่ประกาศศาสนาของตัวเอง แต่จักสืบสานพระพุทธศาสนาโดยการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโคตมะ  เท่านั้น พระปัจเจกพระพุทธเจ้าในศาสนาของพระพุทธเจ้าโคตมะ มีความกตัญญู กตเวทียิ่ง ดังที่พระสูตรพระปัจเจกพุทธเจ้าที่พระอานนท์ทรงบันทึกไว้ มีคราวหนึ่งพระอานนท์ทูลถามพระพุทธเจ้าว่า “มีใครมีพุทธบารมีเสมอพุทธองค์บ้างพระพุทธเจ้าข้า พระพุทธเจ้าทรงเมตตาตรัสตอบว่า จักมีแต่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่เสมอเรา “

ประการที่ 3 การนับอายุพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าโคตมะองค์ปัจจุบัน คำนวนจากหลักเหตุผลตามหลักพุทธศาสตร์ วิทยาศาสตร์และหลักคณิตศาสตร์ครับ โดยคำนวนจากอายุพระชนย์ชีพของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งปลงพระสังขารดับขันธ์เสด็จปรินิพพาน เมื่ออายุ 80 ปี คูณด้วย 100 (มีศรัทธาเต็มร้อย) จักลงตัวที่ 8,000 ปี พอดี

ประการที่ 4 พระพุทธเจ้า ทรงค้นพบ อริยสัจจ4 ทรงตรัสสอน “มรรคมี องค์ 8”

ประการที่ 5 พระพุทธเจ้าโคตมะทรงแต่งตั้ง 80 อสีติมหาสาวก เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่พุทธสาวกรุ่นต่อมา จักได้มีแนวทางการสืบทอดพระพุทธศาสนาของพระองค์ ครบถ้วน 8,000 ปี (80X100=8,000 )

ประการที่ 6 สัทธรรมของพระพุทธเจ้ามีทั้งหมดที่รวบรวมได้84,000 พระธรรมขันธ์

ประการที่ 7 พระพุทธเจ้าโคตมะเป็นพระพุทธเจ้าลำดับที่ 28 และเลข 8 ในความหมายทางคณิตศาสตร์ คือ อนันต ไม่มีที่สิ้นสุด (อินฟินิตี้ Infinity)

ประการที่ 8 เมื่อพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าโคตมะ ครบถ้วน 8,000 ปี จึงจักถึงยุคของพระพุทธเจ้าศรีอริยเมตไตรย์ พระพุทธเจ้าลำดับที่ 29 จักมีอายุพระพุทธศาสนาต่อไปอีก 80,000 ปี (กล่าวตามพระสูตร และจักมีพระพุทธเจ้าสืบต่อพระพุทธศาสนาอีก 9 พระองค์)

ประการสุดท้าย การที่พรหมชีวาจุดประกายพระพุทธศาสนา 8,000 ปี เป็นเอกของโลก พรหมชีวาเห็นว่ามีแต่ข้อดีทั้งสิ้น อาทิ ทำให้ชาวพุทธทั้งโลกมีความสุข มีความหวัง เป็นปกิณกะบุญใหญ่ให้ชาวพุทธทั้งชาวไทยและชาวโลกได้ร่วมกันต่อยอดบุญพระพุทธศาสนาเพิ่มจาก 5,000 ปี ไปถึง 8,000 ปี และจะเป็นการจุดประกายการเผยแผ่ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าช่วยคนทั้งโลกได้หลายประการด้วยกันใน “วิถีใหม่ของโลก” อาทิ โครงการสมาธิโลก โครงการชำระพระไตรปิฎกครั้งสำคัญของโลกในส่วนของอายุพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าโคตมะให้ครบถ้วน 8,000 ปี  และจักนำไปสู่การหลอมรวมชาวพุทธเป็นหนึ่งเดียวในทุกนิกายในพระพุทธศาสนา ซึ่งปัจจุบันมีกว่าร้อยๆนิกายย่อย ซึ่งมีนิกายใหญ่ 2 นิกาย คือ

 1 ฝ่ายหินยาน หรือเถรวาท ไทย,เขมร,พม่า,ลาว ศรีลังกา,อินเดีย และทุกทวีปทั่วโลก

2 ฝ่ายมหายาน ปัจจุบันอยู่ในประเทศจีนกว่า 300 ล้านคน เป็นต้น  ซึ่งทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนตัวที่กระผมได้ทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และหวังใจเป็นอย่างยิ่งที่กัลยาณมิตร กัลยาณธรรม จักได้รับความรู้ไม่มาก็น้อย เพื่อสืบสานต่อยอดพระพุทธศาสนาอันเป็นที่เคารพบูชายิ่งให้มั่นคง 8,000 ปี  

ด้านคุณเตือนใจ วงประสิทธิ กล่าวว่า พรหมชีวา เป็นบริษัทที่ก่อตั้งมาเพื่อช่วยสังคม ทำงานเพื่อประชาชนพร้อมทั้งทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเผยแพร่พระธรรม ไปด้วย โดยยึดหลักปฏิบัติตามหลักคำสอนพระพุทธศาสนา ในการมีสติ มีสมาธิก่อเกิดปัญญา เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ยังมีความทุกข์ให้มีความสุขทางจิตใจเหมือน พรหมชีวา และหากท่านใดที่สนใจศึกษา หรืออยากเรียนรู้เรื่องพระพุทธศาสนาสามารถเข้าไปค้นคว้าได้ที่ เว็ปไซต์พระพุทธศาสนา 8,000ปี ได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: