พรหมชีวา เดินหน้าสนับสนุน นำร่อง จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักเมืองไทยแห่งสุวรรณภูมิ จ.สมุทรสาคร พร้อมรับเรื่องที่กลุ่มฯ ขอเข้าร่วมโครงการอิ่มท้องสมองดี เพื่อพัฒนาวิถีชีวิตครอบครัวไร้ที่พึ่งให้ยั่งยืน

วันนี้ 16 พ.ค.2564 เวลา 13.00 น.ที่วัดบางกระเจ้า ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร คุณสุขุม วงประสิทธิ ประธานที่ปรึกษาฯ และ ประธานบริหาร บริษัท พรหมชีวา จำกัด ในฐานะหัวหน้ากลุ่มรักเมืองไทยแห่งสุวรรณภูมิฯ / เลขาธิการโครงการจัดตั้ง กองทุน อิ่มท้อง สมองดี พร้อมด้วย คุณเตือนใจ วงประสิทธิ ประธานกรรมการบริษัท พรหมชีวา จำกัด เดินทางเข้ากราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสวัดเพื่อเป็นสิริมงคล ก่อนเป็นประธานการประชุมของ กลุ่มรักเมืองไทยแห่งสุวรรณภูมิ จ.สมุทรสาคร นำโดย คุณธนัช สิริธนัฐโชติ ประธานกลุ่มรักเมืองไทยแห่งสุวรรณภูมิ จ.สมุทรสาคร ถึงเรื่อง

1.การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักเมืองไทยแห่งสุวรรณภุม จ.สมุทรสาคร เพื่อพัฒนาอาชีพให้ชาวบ้านและสมาชิกกลุ่ม และ

2.การขอร่วมสมัครสมาชิกเข้าโครงการอิ่มท้องสมองดี ซึ่งการประชุมมีผู้ร่วมประชุมจำนวน 20 คน ซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิกทั้งหมด โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมของ ศบค. ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19

คุณสุขุม วงประสิทธิ กล่าวว่า  วันนี้ตนเองได้ประชุมปรึกษาหารือกับผู้นำและสมาชิกกลุ่มรักเมืองไทยแห่งสุวรรณภูมิ จ.สมุทรสาคร 2 เรื่อง เรื่องที่ 1 นั้นตนเองมีแนวคิดผลักดันให้ กลุ่มรักเมืองไทยแห่งสุวรรณภูมิ จ.สมุทรสาคร นั้นจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนฯ เพื่อเป็นการรวมสมาชิกเป็นกลุ่มก้อน ที่จะช่วยการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เช่นการนำเอาผลิตภัณฑ์ ของดีในภูมิลำเนา มาขายทั้งของสด และแบบแปรรูป เหตุเพราะการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนขึ้นในกลุ่ม จะมีน้ำหนักในการเจรจาต่อรองการทำธุรกรรม กับทางภาครัฐ หรือแม้แต่ กลุ่มนายทุนเอกชนเอง สามารถขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากคณะกรรมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด และมีสิทธิได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมตามมาตรการที่กำหนด  นับว่าเป็นการช่วยเหลือสมาชิกกลุ่ม และชาวบ้าน ให้เกิดอาชีพที่มั่นคง มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองและประโยชน์สุขของคนในชุมชนได้

ซึ่งใน จ.สมุทรสาคร มีสินค้าที่มีคุณภาพเยอะ อาทิ ของสดจากทะเล ใบจาก ที่สามารถนำมาแปรรูปส่งขายที่อื่นได้ ซึ่งทางบริษัท พรหมชีวา จำกัด จะเป็นศูนย์กลางการติดต่อไปยัง ภาคอีสาน ภาคใต้ ภาคกลาง เพื่อช่วยเหลือด้านการตลาดให้ โดยเมื่อถามความเห็นของสมาชิกกลุ่มทุกคนต่างยกมือที่แสดงออกด้วยความเห็นด้วยอย่างยินดี

และเรื่องที่ 2 ในวันนี้ ตนเอง ได้เป็นตัวแทนรับมอบเอกสาร .การขอร่วมสมัครสมาชิกเข้าโครงการอิ่มท้องสมองดี เพื่อนำไปมอบต่อให้กับ ท่าน ดร.อุทัย สอนหลักทรัพย์ นายกสมาคมสมาพันธ์สวนยางแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเรื่องไปยังรัฐบาล

โดยกรณีดังกล่าวนี้สืบเนื่องจากการนำเสนอของ ดร.อุทัย สอนหลักทรัพย์ นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทยต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อร่วมแก้ปัญหาความยากจนในยุค COVID -19 ที่ต้องการน้อมนำศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโคกหนองนาโมเดล บูรณาการสู่การแก้ปัญหาความยากจน ผ่านการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ที่มุ่งสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ และ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา พึ่งพาตนเอง และการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 ซึ่งเข้มแข็งของครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของสังคม จัดให้มีประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม มีมาตรการกระจายการถือครองที่ดินเพื่อให้ประชาชนสามารถมีที่ดินทำกินได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม มีทรัพยากรน้ำที่มีคุณภาพ เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และการประกอบอาชีพเกษตรกรรม พึงจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่ช่วยให้เกษตรกรประกอบเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูง มีความปลอดภัยโดยใช้ต้นทุนต่ำ และสามารถแข่งขันในตลาดได้ และพึงช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ให้มีที่ดินทำกินโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอื่นใด ส่งเสริมให้ประชาชนทำงานอย่างมีความเหมาะสม พึงจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีโอกาสได้รับประโยชน์จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศ คุณสุขุม วงประสิทธิ กล่าว

ด้าน คุณธนัช สิริธนัฐโชติ ประธานกลุ่มรักเมืองไทยแห่งสุวรรณภูมิ จ.สมุทรสาคร ได้กล่าวขอบคุณ คุณสุขุม และ คุณเตือนใจ วงประสิทธิ ที่ให้การสนับสนุนสมาชิกกลุ่มในด้านต่างๆ  ซึ่งวันนี้ตนเองพร้อมตัวแทนสมาชิกในกลุ่มรักเมืองไทยแห่งสุวรรณภูมิ จ.สมุทรสาคร มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอิ่มท้อง สมองดี จึงร่วมมอบหนังสือคำร้องขอเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ผ่าน คุณสุขุม วงประสิทธิ เลขาธิการจัดตั้งกองทุนโครงการอิ่มท้อง สมองดี เพื่อส่งมอบต่อไปยัง ท่าน ดร.อุทัย สอนหลักทรัพย์ นายกสมาคมสมาพันธ์สวนยางแห่งประเทศไทย ให้ส่งนำเสนอแก่ทางรัฐบาล

คุณธนัช สิริธนัฐโชติ ประธานกลุ่มรักเมืองไทยแห่งสุวรรณภูมิ จ.สมุทรสาคร  กล่าวต่อว่า ในเอกสารที่ยื่นในวันนี้ประกอบด้วยบัญชีรายชื่อประชาชนสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 62 ครอบครัว ด้วยกลุ่มรักเมืองไทยแห่งสุวรรณภูมิ จ.สมุทรสาคร มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการอิ่มท้อง สมองดี ที่ทางสมาคมสมาพันธ์สวนยางแห่งประเทศไทย ได้นำเสนอต่อรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนให้แก่ประชาชน ตามหนังสืออ้างถึงกลุ่มรักเมืองไทยแห่งสุวรรณภูมิ จ.สมุทรสาคร ซึ่งมีสมาชิกเป็นคนยากจนและไม่มีที่ดินทำกินจำนวน 6 ครอบครัว และลงทะเบียนไว้กับหน่วยงาน ส.ป.ก.มาเป็นระยะเวลาช้านานแล้วแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรที่ดินจากหน่วยงานดังกล่าวแต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้กลุ่มรักเมืองไทยแห่งสุวรรณภูมิ จ.สมุทรสาคร จึงได้มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการ อิ่มท้อง สมองดี และหวังว่าจะได้รับพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนให้ สมาชิกในกลุ่มต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: