ฟินแลนด์ หนุน 4 หนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ เปิดตัว โรงเรียนอนุบาลนานาชาติฟินแลนด์ เฮย์ สคูล กรุงเทพฯ แห่งแรกในประเทศไทย ภายใต้ บจก. ชิลเดรน มัสท์ เพลย์ เริ่มเปิดปีการศึกษาแรก กันยายน 64

เด็กไทยมีเฮ  พ่อแม่ยุคใหม่อยากให้ ลูกเรียนอย่างมีความสุข  เจาะจงเลือก เฮย์ สคูล  ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น (Play-based learningเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติผ่านการทำกิจกรรม และเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) วิธีการเรียนที่ให้ผลสูงสุด ยอมรับไปทั่วโลก เอกสิทธิ์ HEI Schools Finland  

จากผลงานวิจัยโดย มหาวิทยาลัย เฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์  (University of Helsinki)  ชี้ให้เห็นถึงความ สำคัญในการพัฒนาระบบการศึกษาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน  ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญยิ่งที่จะส่งผลถึงการศึกษา ตั้งแต่ ประถม-มัธยม และในระดับสูงยิ่งขึ้น ไป  จากการวิจัยพบว่า..                                                            

¡  เด็กอายุ 7 ปีแรกเป็นช่วงอายุที่สำคัญที่สุดต่อพัฒนาการ ทั้งทางด้านร่างกาย และ จิตใจ  ลักษณะ      นิสัย และแนวความคิดเชิงบวก  (A child’s first 7 years are the magical years)  และ                                                        

¡  จากงานวิจัยยังพบอีกว่า เด็กๆจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดผ่านการเล่น การได้ลงมือทำ   (Children learn best when they play)  และ                                                                                                                                            

¡   ผลวิจัยชี้ให้เห็นถึง การจัดองค์ประกอบพื้นที่การเรียนรู้และสภาพแวดล้อม  สำคัญยิ่ง (Learning environment) ต่อ สมอง พฤติกรรม และ ความฉลาดทางอารมณ์  ตลอดจน พื้นฐานการมีชีวิตที่ดีต่อไปในภายภาคหน้า 

¡   ปัจจัยสำคัญที่สุด คือ คุณภาพของครูผู้สอน (Teachers matter) ยิ่งเด็กเล็กเท่า ไหร่ คุณครูยิ่งต้องมีคุณภาพมากเพียงนั้น  ในประเทศฟินแลนด์ครูของเด็กชั้นปฐมวัยถือว่ามีความสำคัญมากที่สุด  ยิ่งเด็กเล็ก คุณภาพของครูผู้สอนต้องมีสูงมากๆ เพื่อที่จะช่วยพัฒนาเด็กได้อย่างดีที่สุด  จึงเป็นที่มาของ โมเดลการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย  “Finnish Preschool Model”  ที่เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก    

พิษร้ายจากโรคระบาดโควิด  ไม่ได้ทำให้บรรดาผู้ปกครองเปลี่ยนใจลดระดับการเลือกสถานศึกษาให้กับบุตรหลาน   นับเป็นโอกาสที่น่าโชคดีของเด็กไทยและวงการการศึกษาประเทศไทย  ที่ กลุ่มหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่  นำโดยคุณพ่อ-คุณแม่ลูกน้อย  นางพรลดาและนายวศิน วินิชบุตร  เด็กชาย-หญิง  อายุ  2.3 ปี และ  1 ปี  รับสิทธิตรงจาก ฟินแลนด์ ผู้นำระดับโลกด้านระบบการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย  เปิดตัว  โรงเรียนอนุบาลนานาชาติฟินแลนด์ เฮย์ สคูล กรุงเทพฯ แห่งแรกในประเทศไทย  ภายใต้ บริษัท ชิลเดรน มัสท์ เพลย์ จำกัด  หรือ  Children Must Play Co., Ltd.  ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 36  สำหรับเด็กอายุ 1.5 – 6 ปี  และจะเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษาแรก ในเดือน กันยายน 2564   คุณพ่อ-คุณแม่ที่มีบุตรน้อยช่วงอายุดังกล่าว  สามารถดูข้อมูลติดต่อสอบถามได้ที่  hello@heibangkok.com  หรือ  โทร  082 002 5555

เฮย์ สคูล กรุงเทพฯ  ตั้งใจที่จะดึงศักยภาพสูงสุดของเด็กแต่ละคนออกมา ในแบบที่เค้าเป็นและในความพร้อมที่เค้ามี  พร้อมทำ Individual Plan ให้กับเด็กแต่ละคนตามความเหมาะสม เพราะเราเข้าใจถึงพัฒนาการของเด็กตามวัยและความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล

นางพรลดา เปิดเผยว่า  “HEI Schools ได้รับการยอมรับว่า เป็นโรงเรียนอนุบาลสำหรับเด็กปฐมวัยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง ในประเทศฟินแลนด์ และในระดับนานาชาติ    โดยโรงเรียนอนุบาลนานา ชาติ ฟินแลนด์ เฮย์ สคูล กรุงเทพฯ” นี้  มุ่งเป้า  “ความเป็นเลิศด้านการศึกษาปฐมวัย”   โดยเป็นโมเดลการสอนที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ HEI Schools  ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น หรือ  Play-based Learning   ซึ่งเป็นการเล่นอย่างมีระบบและมีจุดประสงค์ชัดเจน   ร่วมไปกับการเรียนแบบ Project-based learning   และ ปลูกฝังให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต  (Lifelong learning)  ยิ่งกว่านี้  หลักสูตร  HEI Schools  แบ่งหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนออกเป็น  4 กรอบการเรียนรู้ ผ่าน 10 โมดูล ที่สำคัญ  (4 Frameworks and 10 Modules)   ที่เสริมสร้างทักษะและพัฒนาการ เด็กเล็กในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ การค้นพบตนเอง ความถนัด ความคิดสร้างสรรค์ วุฒิภาวะ ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม   การคิดวิเคราะห์  และ การแก้ปัญหา   

ระบบการสอนรูปแบบ  “Finnish Preschool Model”  ที่เป็นที่ยอมรับแล้วจากทั่วโลก  ได้เน้นคุณภาพของครูผู้สอนเป็นอย่างสูง  และ นักเรียนของ HEI Schools Bangkok  จะได้อยู่ในสังคมหลากหลายภาษา  นอกจากภาษาอังกฤษที่ใช้เป็นภาษาหลัก  เรายังเข้าใจถึงการให้ความสำคัญกับภาษาบ้านเกิด  เช่น  ภาษาไทย  ภาษาจีนกลาง  ตลอดจน  การปลุกฝังวัฒนธรรมไทยให้กับเด็ก   ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดนี้  ได้มีการบรรจุลงในหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างครบถ้วน  ยิ่งความนี้ ความพิเศษด้านสถานที่    โรงเรียนอนุบาลนานาชาติฟินแลนด์ เฮย์ สคูล กรุงเทพฯ”  ได้ทำการออกแบบและก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ ในสไตล์  Nordic Design หรือ สแกนดิเนเวียน  พร้อมฟังก์ชั่นพื้นที่ต่างๆ  ตามแนวทางของ  HEI Schools Finland กำหนด ให้สอดคล้องกับแนวคิดที่ส่งผลสูงสุดต่อพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กในช่วงวัยนี้    โดยให้ทัศนียภาพโดยรวมเป็นสถานที่สวยงามเหมือนเป็นเมืองสวรรค์ในโลกของเด็ก มีความกลมกลืนของฟังก์ชั่นด้านพื้นที่  ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในทุกจุด  ทุกพื้นที่  ตลอดเวลา    โดยใช้สถาปนิกที่มีชื่อเสียงและได้รับรางวัลมากมายในประเทศไทย 

ขณะนี้  อยู่ระหว่างการรับสมัครเรียน   ซึ่งพ่อ-แม่ที่มีบุตรน้อย ต่างให้การตอบรับเป็นอย่างดี โรงเรียนจะ  ทั้งนี้   ได้ทำการเปิดหลักสูตร  Pre-Kindergarten และ Kindergarten สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่  1.5 – 6 ปี    มีทั้งหมด 5 ชั้นเรียน  โดยรับนักเรียนจำนวนจำกัดไม่เกิน 150  คน  แบ่งออกเป็น         

¡   Pre-Kindergarten 1  และ  Pre-Kindergarten  2                                                                                              

¡   Kindergarten 1   ถึง  Kindergarten 3   (K1-K3)

เริ่มทำการเปิดการเรียนการสอนเป็นปีการศึกษาแรก ในเดือน กันยายน  2564 นี้   โดยแบ่งเป็น  3 เทอม พร้อม ซัมเมอร์  ดังนี้   เทอม 1 เริ่ม  1 กันยายน 2021 – 17 ธันวาคม 2021  เทอม 2 เริ่ม  10 มกราคม 2022 – 8 เมษายน 2022  เทอม 3 เริ่ม  25 เมษายน 2022 – 1 กรกฎาคม 2022    และ ซัมเมอร์ เริ่ม 4 กรกฎาคม 2022 – 22 กรกฎาคม 2022 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา อยู่ระหว่าง  100,000.- บาท – 130,000.- บาท ตามระดับของการเรียน ต่อ ภาคการศึกษา  และ จัดให้มีโภชนาการอาหารที่มีคุณค่า  ทั้งอาหารนานาชาติ และ อาหารไทย อีกด้วย

ทั้งนี้เด็กที่จบการศึกษาในระดับชั้นปี  K3  ของเรา  จะมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเข้าสู่การศึกษาในระดับประถมศึกษาในทุกรูปแบบการศึกษา  ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไทย หรือ นานาชาติ  .

ระบบการสอนที่แตกต่าง กับ รางวัลการันตีระดับโลกมากมาย   นางพรลดา วินิชบุตร  ในฐานะผู้บุกเบิก และ คุณแม่ที่มีลูกน้อย  ค้นพบว่าระบบการศึกษาของฟินแลนด์น่าสนใจมากเป็นพิเศษ  จึงตัดสินใจบินตรงไปยังประเทศฟินแลนด์เพื่อศึกษาข้อมูล และเยี่ยมชมหลายๆ โรงเรียน  พบว่า HEI Schools คือโรงเรียนที่ตอบโจทย์เราในมุมมองของผู้ปกครองมากที่สุด โดยเฉพาะการให้เด็กเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ และความเข้าใจเรื่องการพัฒนาการของเด็กที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล  รวมไปถึง การจัดการและการ บริหารการศึกษาที่มีมาตรฐานสูง ที่ทำให้ HEI Schools ได้รับรางวัลมากมายต่อเนื่องทุกปี   รวมถึง ประเทศ Finland  ได้ถูกจัดอันดับขึ้นแท่น  PISA Chart  เป็นอันดับแรกๆ ของโลกอย่างต่อเนื่องมาทุกปี    และ รายงานพิเศษในแวดวงการศึกษา ได้ประกาศให้  Finland  เป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จสูงสุดของระบบการเรียนการสอนในระดับของเด็กก่อนวัยเรียน   (The 2018 OECD  Country Report)  และ ในส่วนของ HEI Schools เอง  ก็ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง    

ในปี 2018                           –            Vuoden Huiput  Grand Prix,  

                                                        Best service and product Award 2018

ในปี 2019                          –             The Fast company  World Changing  ideas Award-2019         

และ ปี 2020                        –            The Hundred Innovation Award  ในปี 2019 และ 2020                                                                                   ถึง  2 ปี ซ้อน  

นอกจากนี้ ยังได้เชิญ ผศ. ดร.ปิยพงษ์   สุเมตติกุล  ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา และ   ดร. พีรภัทร  ฝอยทอง ที่ปรึกษาฝ่ายหลักสูตรและวิชาการ    มาร่วมกันออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆ  ที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาเด็ก HEI Schools Bangkok  และให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของ University of Helsinki ประเทศฟินแลนด์  ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง HEI Schools เป็นผู้กำหนด  โดยปรับให้เหมาะกับสภาวะและวัฒนธรรมของประเทศไทย  

HEI Schools Bangkok มีความเชื่อมั่นว่า เด็กๆทุกคนภายใต้การดูแลของเราจะได้รับการพัฒนาพื้นฐานความเป็นมนุษย์ที่เติบโตไปพร้อมกับความสมบูรณ์ทั้งทางกายและจิตใจ สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวุฒิภาวะ และที่สำคัญคือ มีทักษะการดำรงชีวิตอย่างความสุข  นางพรลดา กล่าวปิดท้าย

ตลาดการศึกษานานาชาติ  ตลาดร่วม แสนล้าน เติบโตต่อเนื่อง

จากเทรนด์ของการส่งลูกหลานไปเรียนยังต่างประเทศได้พลิกกลับเป็นการส่งเข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติในประเทศแทนตั้งแต่ช่วง  Pre-Covid  ยิ่งกว่านี้ด้วยแรงหนุนจากโควิด  ยิ่งเป็นการตอกย้ำความนิยมนี้โดยปริยาย  ข้อมูลจากสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย ระบุว่าโรงเรียนนานาชาติมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 12% (ย้อนหลัง 8 ปี) ในปี 2560 มีจำนวนโรงเรียนนานาชาติเพิ่มขึ้นถึง 18-20%   ปัจจุบัน  มีโรงเรียนนานาชาติเป็นจำนวนกว่า 200 แห่ง   มีอัตราขยายการเติบโตปีละ   9%   เมื่อเทียบกับย้อนหลังไปประมาณ  4-5 ปีที่ผ่านมา  ที่มีอัตราการเติบโตแบบดับเบิ้ลดิจิต ถึง 4 ปีซ้อน  เรียกว่าได้ว่า โรงเรียนนานาชาติของไทยเติบโตสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โดยมีมูลค่าตลาดประมาณ  60,000 – 70,000 ล้านบาท  โดยโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน มีทั้งสิ้น 205 แห่ง  และ จังหวัดที่มีการขยายโรงเรียนนานาชาติรองรับความต้องการมากที่สุดได้แก่  กรุงเทพ 118 แห่ง เชียงใหม่ 16  ภูเก็ต 11 ชลบุรี 8  ปทุมธานี 4 นครราชสีมา 4 ระยอง  3  สระบุรี 3 สมุทรปราการ 3  หาดใหญ่ (สงขลา) 3  สุราษฎร์ธานี 3  และ นนทบุรี 1โดยเป็นโรงเรียนระดับพรีเมี่ยมกว่า  73 แห่ง  โดยมีรายได้รวมจากค่าเล่าเรียนต่อปี  844.9  ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ  หรือ  25,347 ล้านบาท  (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561 จาก ISC Research Ltd)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: