สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดเสวนาไฮบริดดึงองค์กรไทยและนานาชาติ ร่วมถกหาแนวทางการทำสำมะโน/สำรวจตัวอย่างภายใต้บริบทสถานการณ์โควิด-19

     8 เมษายน 2564– สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จับมือ คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมของเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: ESCAP) จัดเสวนาไฮบริด “แนวทางการทำสำมะโน/สำรวจตัวอย่างภายใต้บริบทสถานการณ์โควิด-19” ดึงองค์กรสถิตินานาชาติและหน่วยงานภาครัฐของไทยร่วมแบ่งปันประสบการณ์และการมุมมองการทำสำมะโน/สำรวจตัวอย่างภายใต้บริบทสังคมที่เปลี่ยนไป 

นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า “การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบไปทั่วโลก และได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนไปอย่างสิ้นเชิง ทั้งในด้านการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน การดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนและการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเองที่ต้องมีการปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิธีการ เพื่อให้เท่าทันสถานการณ์และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันท่วงที”

​“นอกจากความท้าทายในการจัดเก็บข้อมูลที่ดำเนินการได้ยากขึ้นโดยเฉพาะในชุมชนเมืองซึ่งลักษณะความเป็นอยู่ของประชากรเปลี่ยนแปลงไป และการให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลน้อยลง การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นับเป็นอีกหนึ่งความท้าทายและตัวเร่งให้สำนักงานสถิติแห่งชาติยิ่งต้องปรับตัว ทั้งแนวคิดและวิธีดำเนินการ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีคุณภาพไปประมวลผล ส่งผลให้ประเทศมีข้อมูลสถิติที่แม่นยำ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศในทุกระดับและทุกมิติ”

กิจกรรมเสวนาซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบไฮบริด ณ โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพฯ แบ่งเป็น 2 ช่วง

โดยการเสวนาช่วงที่ 1 ดำเนินรายการโดย Ms. Gemma Van Halderen ผู้อำนวยการแผนกสถิติ ESCAP เป็นการแลกเปลี่ยน มุมมองและประสบการณ์ในการทำสำมะโน/สำรวจตัวอย่างภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ร่วมด้วยวิทยากรจากสำนักงานสถิติในต่างประเทศ ได้แก่ สำนักงานสถิติแห่งชาติมาเลเซีย สำนักงานสถิติแห่งชาติอินโดนีเซีย สำนักงานสถิติแห่งชาตินิวซีแลนด์ องค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Population Fund: UNFPA) และสำนักงานสถิติแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Statistics Division: UNSD)

การเสวนาช่วงที่ 2 ได้รับเกียรติจากวิทยากรหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมแสดงทรรศนะและข้อคิดเห็นในหัวข้อ “ระบบสถิติก้าวไกล สร้างอนาคตไทยด้วยข้อมูล”

“การเสวนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แบ่งปันองค์ความรู้ ถ่ายทอดมุมมองในการทำสำมะโน/สำรวจตัวอย่างภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้นำเนื้อหาสาระที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อการกำหนดแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บข้อมูลในอนาคต ตลอดจนเสริมความรู้ สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดทำสำมะโน/สำรวจตัวอย่างภายใต้บริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลง” ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติกล่าวทิ้งท้าย

ติดตามข้อมูลสถิติที่น่าสนใจมากมายจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ที่เว็บไซต์ http://www.nso.go.th  โซเชียลมีเดีย Line Official Account “NSO OF THAILAND” และโมบายแอปพลิเคชัน “THAI STAT” หรือโทรสอบถามที่เบอร์ 0 2141 7500-03

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: