อ.ส.ค. รุกหนักจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Understanding of ISO 26000” รุกปฎิวัติองค์กรเพื่อยกระดับประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศ

อ.ส.ค. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Understanding of ISO 26000” และหลักสูตรหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐาน ISO 26000” มุ่งยกระดับประสิทธิภาพการทำงานและเสริมเขี้ยวเล็บอ.ส.ค. สู่การพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่ยั่งยืน

              นายสุชาติ   จริยาเลิศศักดิ์   รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการ
โคนมแห่งประเทศไทย
(อ.ส.ค.)  กล่าวว่า   เมื่อเร็วๆนี้อ.ส.ค.ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Understanding of ISO 26000 Guidance on Social Responsibility” และหลักสูตร การดำเนินกิจการโดยใช้หลักกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐาน ISO 26000” ขึ้น  ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ อนุกรรมการ CG/CSR และ นายฌานสิทธิ์ ยอดพฤติการณ์ กรรมการ สถาบันไทยพัฒน์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยการจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของอ.ส.ค.ผู้มีความรู้พื้นฐานของมาตรฐาน   ISO 26000 ในการนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของ อ.ส.ค. ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   ตลอดจนเกิดความเข้าใจในองค์ประกอบ, หลักการและแนวปฏิบัติ ของมาตรฐาน ISO 26000 รวมถึงสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการทำงานอย่างมีแบบแผน และ เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร   รวมทั้งต้องการให้มีการบูรณาการการทำงาน   ที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจำ ให้เกิดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการทำงานที่เป็นเลิศและเกิดความยั่งยืน ให้มีความสอดคล้อง และเป็นไปตามแนวปฏิบัติของมาตรฐาน ISO 26000 อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

                 นายพีระพงษ์ กล่าวว่า  “สำหรับเนื้อหาสำคัญของหลักสูตร การดำเนินกิจการ โดยใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  ด้วยมาตรฐาน ISO 26000 เพื่อเป้าหมายโลกด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs”   จะเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของปัจจัยแห่งความสำเร็จในการทำ CG&CSR ขององค์กร การติดตามผล และการพัฒนาโครงการ    การค้นหาตนเอง การอยู่ร่วมของกลุ่มหรือชุมชน การแบ่งปันด้วยความสมดุล    เพื่อความสุขที่ยั่งยืน ภายใต้กรอบของ ISO 26000 และนำเสนอให้ได้รับรู้  ในมาตรฐานสากลอื่นที่มีอยู่ในปัจจุบันสำหรับการพัฒนาที่ต่อเนื่อง    วิถีการสร้างนวัตกรรมเบื้องต้นในเรื่องของ CSR ด้วยการสรุปภาพรวมของ CSR, CSV, SD และเป้าหมายโลกด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs  รวมไปถึงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการการดำเนินกิจการ โดยใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) และเทคนิค และขั้นตอน การจัดทำโครงการ CG&CSR ให้เกิดผลต่อภาพลักษณ์องค์กร (image) ที่ได้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล”

            นายสุชาติ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้  อ.ส.ค. มีเป้าหมายโลกด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  โดยต้องการให้พนักงานเพื่อให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วม ด้วยทิศทางการปฏิบัติงาน  ด้าน CG&CSR ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 26000 อย่างชัดเจนทั้งรูปธรรม  และนามธรรม  ตลอดจนสามารถพัฒนาสร้างสรรค์แนวทางปรับปรุงเพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้เกิดความยั่งยืนด้วยมาตรฐาน ISO 26000 และสามารถนำไปพัฒนาหลักการตลาด การสื่อสาร เข้าประยุกต์ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับกระบวนการ CG&CSR in Process และ after Process ร่วมกันในทุกสายงานที่เกี่ยวข้อง เกิดเป็นพลังของมติร่วมที่สร้างนวัตกรรมและให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: