มหาจุฬาฯ มอบปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตตมศักดิ์แก่ ศิลปิน ดัง ไชยา มิตรชัย- อั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์

        เมื่อวันพุธที่  ๑๐  มีนาคม   ๒๕๖๔    เวลา  ๑๓.๓๐น.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร. ได้แถลงข่าวเปิดตัว  สองศิลปิน ไชยามิตรชัย และอั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์   ที่ได้รับการอนุมัติ จากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร.   ให้ได้รับปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตตมศักดิ์  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔

            โดยมี  พระเมธีธรรมาจารย์ รศ.ดร.  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร.   และดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร. เป็นผู้แถลงข่าวเปิดตัว   ทั้งสองศิลปิน    โดยพระเมธีธรรมาจารย์ ได้กล่าวถึง มติ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ประจำปี พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้  เอ ไชยา มิตรชัย ได้รับปริญญาดุษฏีบัณฑิต กิตติมศักดิ์  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  และ  อั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์  ได้รับปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์      โดย ดร. ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์  ประธานอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นผู้ได้รับ พุทธศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปี  ๒๕๖๒  ได้กล่าวแสดงความยินดีและ ยกย่องผลงาน ของทั้งสอง ศิลปิน   ที่ได้มีส่วนช่วย สังคมและประเทศชาติ รวมถึง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มาเป็นระยะเวลายาวนาน   

               โดย เอ ไชยามิตรชัย ได้กล่าวถึงผลงานที่เคยมีส่วนร่วมในการขับร้องบทเพลงคติธรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับทางมหาวิทยาลัยฯ และ  ช่วยกิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเป็นประจำสม่ำเสมอ   รวมถึง อั้ม อธิชาติ ชุมนนานนท์ ได้กล่าวถึง ผลงานด้านส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างอาคารเรียนของ  วิทยาลัยสงฆ์ จังหวัดนครพนม  ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย       

           และในท้ายของการแถลงข่าว   ทางพระเมธีธรรมาจารย์ได้มอบของที่ระลึกแก่  ศิลปินทั้งสอง  ที่ได้รับปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตตมศักดิ์ ในครั้งนี้ และจะเข้ารับในพิธีประสาทปริญญา ประจำปีนี้ในวันที่   ๑๓ ธันวาคม  ๒๕๖๔   ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยต่อไป  

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: