สสว.ประสานความร่วมมือ กอช. เพิ่มการออมพร้อมพัฒนาธุรกิจ

สสว. ลงนามความร่วมมือกับ กอช. หนุนสมาชิกผู้ประกอบการรายย่อยของ สสว. ให้มีสวัสดิการและเงินออมเพิ่มขึ้น พร้อมตั้งเป้าให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาสมาชิก กอช. กว่า 2 ล้านราย พัฒนาศักยภาพในการทำธุรกิจสมัยใหม่ ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกของทั้ง 2 หน่วยงานมีเงินออมและธุรกิจที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) เปิดเผยว่า ในปัจจุบันสมาชิกของ สสว. ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย หรือไมโครเอสเอ็มอี พบว่ามีสมาชิกจำนวนมากมีปัญหาขาดแคลนเงินลงทุน และเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ ทำให้ประสบปัญหาในการทำธุรกิจ ในขณะที่สำนักงานกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ซึ่งมีสมาชิกจำนวนมากที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย พบปัญหาการขาดทักษะในการดำเนินธุรกิจและความรู้สมัยใหม่ในการดำเนินกิจการ

ดังนั้น สสว. จึงลงนามความร่วมมือกับ กอช. ช่วยเหลือสมาชิกของทั้ง 2 หน่วยงานในการยกระดับการออม และพัฒนาศักยภาพการทำธุรกิจ โดยมีขอบเขตดังนี้

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ กอช. และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก กอช. เพื่อให้ผู้ประกอบการและบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ได้สมัครเป็นสมาชิก กอช. รวมถึงการส่งเสริมให้สมาชิก กอช. ได้รับการสนับสนุนด้านการสร้างอาชีพเพื่อการประกอบธุรกิจ และเพื่อการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ การให้คำปรึกษาแนะนำ การให้ความเห็น และการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวกับการส่งเสริมให้สมาชิกและบุคคลในครอบครัวของผู้ประกอบการ  ได้มีความรู้ทางการเงินและการออมเพื่อการเกษียณ การวางแผนการเงินส่วนบุคคล การส่งเสริมปริมาณการออมในครัวเรือนของสมาชิกให้เพิ่มขึ้นและเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายเมื่อเกษียณจากการทำงาน และให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิกทั้งสองฝ่าย

2. ส่งเสริมให้สมาชิกหรือบุคคลากรของทั้งสองฝ่ายที่ยังไม่มีสวัสดิการเรื่องบำนาญและไม่ได้เป็นผู้ประกันตนตามกฏหมายประกันสังคม ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถสมัครเป็นสมาชิก กอช. และสมาชิก สสว. ได้

3. ส่งเสริมสิทธิประโยชน์แก่สมาชิก สสว. ที่เป็นสมาชิก กอช. เพื่อส่งเสริมปริมาณการออมในครัวเรือนของสมาชิกให้เพิ่มขึ้นและเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายเมื่อเกษียณจากการทำงาน และให้สิทธิประโยชน์ แก่สมาชิกหรือบุคคลากรของทั้งสองฝ่ายเป็นกรณีพิเศษ รวมถึงการสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกันของทั้งสองฝ่าย เพื่อผลักดันการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของความร่วมมือเพื่อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ MSME ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

ความร่วมมือในครั้งนี้ คาดหวังเพื่อให้สมาชิกของทั้งสององค์กร ทั้งที่เป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนกับภาครัฐแล้ว และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ได้ตะหนักถึงความสำคัญของการออมเงินเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจ เนื่องจากการวางแผนการออมเงินอย่างเป็นระบบทำให้เห็นภาพของเงินในอนาคตได้ชัดเจนมากขึ้น การออมและการจัดการเรื่องเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการจึงมีความสำคัญมาก

นอกจากนี้ สมาชิกของ สสว. ที่ยังไม่มีสวัสดิการบำนาญสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการกับ กอช. และสมาชิกของ กอช. จำนวนกว่า 2 ล้านราย ที่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ค้าขาย เกษตรกร และผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ สามารถลงทะเบียนสมาชิกกับ สสว.  ผ่านทางศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center : OSS) ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ หรือ ผ่านทางเวปไซต์ สสว. http://www.sme.go.th เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ สำหรับผู้ประกอบการต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s