ครูชาลี อินทรวิจิตร เข้าเยี่ยม ครูสุรพล โทณะวณิก

สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัอ่านเพิ่มเติม “ครูชาลี อินทรวิจิตร เข้าเยี่ยม ครูสุรพล โทณะวณิก”