สำนักงานเขตบางกะปิ จัดการประชุมครูประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องคริสตัล แกรนต์บอลรูม ศูนย์การค้า CDC โดยมีนายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ เป็นประธานมอบโล่และเกียรติบัตร

สำนักงานเขตบางกะปิ จัดการประชุมครูประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ณ ห้องคริสตัล แกรนต์บอลรูม ศูนย์การค้า CDC

โดยมีนายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ เป็นประธานมอบโล่และเกียรติบัตร

 

IMG_1780

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเขตบางกะปิ จัดการประชุมครูประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในเขตพื้นที่บางกะปิ ณ ห้องคริสตัล แกรนต์บอลรูม ศูนย์การค้า CDC  ในเวลา 15.30 น. นางชมจิตร พงษ์เสมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางกะปิ กล่าวรายงานการประชุมครูประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากนั้น นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ(ประธานพิธี) ได้ขึ้นบนเวที เพื่อมอบโล่เกียรติคุณแก่โรงเรียน ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่

1.โรงเรียนบ้านบางกะปิ

2.โรงเรียนวัดบึงทองหลาง (พิทักษ์วิทยาคาร)

3.โรงเรียนสุเหร่าคลองจั้น

IMG_1705

จากนั้นได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีคะแนนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET เต็ม 100 คะแนน จำนวน 10 คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับคะแนนสูงสุด จำนวน 1 คน ไดัแก่

ระดับประถมศึกษา

100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์  จำนวน 9 คน ได้แก่
1.ด.ช พีรพล หรดี   โรงเรียนวัดบึงทองหลาง (พิทักษืวิทยาคาร)
2.ด.ช จิรัฏฐ์ หล่อวิทยาพรรณ  โรงเรียนวัดบึงทองหลาง (พิทักษืวิทยาคาร)
3.ด.ญ นิรชา เจริญสุข  โรงเรียนวัดบึงทองหลาง (พิทักษืวิทยาคาร)
4.ด.ช สุกฤษฏิ์  แถวถึก  โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย
5.ด.ช ธีรพรรดิ์  นิลสัมฤทธิ์  โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
6.ด.ช พงศ์พล บูรณจารุกร  โรงเรียนบ้านบางกะปิ

7.ด.ญ กชกร นนทะสินธ์  โรงเรียนบ้านบางกะปิ
8.ด.ญ ภัทรลภา เลิศเสม  โรงเรียนบ้านบางกะปิ
9.ด.ญ บุณรดา คายสูงเนิน  โรงเรียนบ้านบางกะปิ
100 คะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 คน ได้แก่
1. นายกิตติพัฒน์ อ่อนสระ  โรงเรียนบ้านบางกะปิ
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 
คะแนนสูงสุด วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 คน ได้แก่
1.นายอภิวิชญ์ บุญงามศรี  โรงเรียนบ้านบางกะปิ

IMG_1752

จากนั้น นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ(ประธานพิธี) ได้มอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนโครงการจำนวน 2 ราย ได้แก่ 1. นายดนุ กุลยนต์  2.บริษัท เค.อี.เอช. จำกัด และกล่าวเปิดการประชุมและมอบนโยบายให้แก่ครูที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ สำหรับการประชุมในวันนี้ว่าด้วยหัวข้อ”ครูไทย หัวใจ 4.0”

IMG_1771

นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ(ประธานพิธี) กล่าวว่า การที่รัฐบาลส่งเสริมนโยบาย THAILAND 4.0 ทำให้ภาครัฐบาลและเอกชนหันมาให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านบุคลากรในองค์กรให้สอดคล้องกับแนวทาง THAILAND 4.0 นั้นคือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมทางความคิด ซึ่งหมายถึงการที่บุคลากรในองค์กรต้องรู้จักคิด รู้จักนำเสนอสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ รูปแบบการทำงาน การพัฒนาทางความคิดตลอดจนการสร้างทีมงานให้มีทักษะ สร้างงานให้เกิดมูลค่าเพิ่มเป็นต้น ในภาคสถาบันการศึกษาไม่ว่าจะเป็นสถาบันของรัฐบาลหรือเอกชน ก็หันมาให้ความสนใจในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรรูปแบบการสอน การนำสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการสอน ยิ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนทุกวันนี้แข่งขันในเรื่องการตลาด เพื่อให้มียอดผู้สมัคที่สูงขึ้นขึ้นในแต่ล่ะปี โดยการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆใช้พรีเซนเตอร์และการโน้มน้าวให้เกิดความสนใจในทุกรูปแบบ

IMG_1795

แต่สุดท้ายแล้วการโฆษณาที่ดีที่สุดย่อมหนีไม่พ้นการบอกต่อด้วยปากต่อปาก (WORD OF MOUTH) ซึ่งเป็นการลงทุนน้อยที่สุดแต่ได้ผลคุ้มค่าที่สุด และสิ่งที่ครูไทยหัวใจ 4.0 จะต้องตระหนักเพื่อการนำมาสู่การบอกปากต่อปาก(WORD OF MOUTH) ถึงคุณภาพของครู สู่การมีชื่อเสียงที่ดีของสถาบันการศึกษา ผู้ปกครองคาดหวังอะไรจากครู ? เด็กคาดหวังอะไร ? และอะไรที่เป็นปัจจุยหลักที่ทำให้บุคลลภายนอกเลือกที่จะส่งลูกเข้าเรียนสถาบันนี้ จุดอ่อน จุดแข็ง ของสถาบันและของครูคืออะไร ? หากเปรียบเทียบกับสถาบันอื่นๆ

IMG_1796

สิ่งที่ครูไทยหัวใจ 4.0 ควรที่จะพัฒนาคือ 4 Q

  1. IQ ( INTELLIGENCE QUOTIENT ) หมายถึง ความฉลาดทางสติปัญญา เนื่องจากความรู้มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุตตามสมัย เหมือนเทคโนโลยีที่พัฒนาไม่สิ้นสุด ความรู้ในวันนี้ไม่ได้หมายความว่าอีก 3 ปี 5 ปี จะยังนำมาใช้ได้อยู่ ผู้ปกครองเองก็ต้องเรียนรู้และ UPDATE ข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
  2. EQ ( EMOTIONAL QUOTIENT ) หมายถึง ความฉลาดทางอารมย์
    ครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ เป็นผู้ที่ได้การไหว้จากบุคคลอื่นที่พบเห็น สิ่งหนึ่งที่ครูควรจะมีมากกว่าอาชีพอื่น คือวุฒิภาวะทางอารมย์ ที่ควรมีควบคู่กับบุคลิกภาพและการสื่อสารที่ดี ครูที่ขาดวุฒิภาวะทางอารมย์ ย่อมเป็นครูที่ดีไม่ได้
  3. AQ ( ADVERSITY QUOTIENT ) หมายถึง ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา
    ความพยายามเอาชนะอุปสรรค์ เป็นแบบอย่างที่ดีในการที่คนเราจะก้าวไปสู่ความฝันหรืออนาคตที่คาดหวัง หากครูเป็นผู้ที่ท้อแท้มองโลกในเชิงลบ ครูคนนั้นจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการสอนให้ลูกศิษย์มีความพยายามได้อย่างไร
  4. SQ ( SOCIAL QUOTIENT ) หมายถึง ความฉลาดในการใช้ชีวิตร่วมกัน
    ทักษะทางสังคม คนที่มีชื่อทางสังคมที่ประสบความสำเร็จ ไม่ได้มีพื้นฐานจากการเกิดมามีฐานะในสังคมหรือมีวุฒิการศึกษาที่สูง แต่คือการมีทักษะทางสังคมหรือมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงนและคนรอบข้างนั้นเอง

IMG_1801

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมครูประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นางชมจิตร พงษ์เสมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางกะปิ  ได้มอบของที่ระลึกแก่ประธานในพิธี และรองผู้อำนวยการสำนักงานศึกษา จากนั้น นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ(ประธานพิธี) ได้เดินทางกลับ

IMG_1817

IMG_1812

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s